VD har ordet

Trots allt ett positivt resultat

Den globala pandemin covid-19 slog till med en första och en andra våg under 2020. De restriktioner som beslutats och de rekommendationer som givits av regeringar och myndigheter för att stoppa smittspridningen av viruset har påverkat hela världens befolkning. Särskilt hårt drabbad i Sverige blev besöksnäringen, transportnäringen och kulturverksamheten, som alla direkt drabbades av kraftigt minskad efterfrågan på grund av de nedstängningar och reseförbud som infördes under året. Trots det har trafiken över Öresundsbron klarat sig relativt bra. Lastbilstransporterna har fortsatt på en i det närmaste oförändrad nivå. Däremot har personbilstrafiken minskat kraftigt, men inte i samma utsträckning som inom andra delar av transportsystemet. Såväl turisttrafiken som arbetspendlingen minskade på grund av reserestriktioner och ökat arbete från hemmet. Trots alla effekter av bekämpningen av pandemin uppvisar Öresundsbron ett positivt resultat och bidrar med en stor vinstandel till Svedabs positiva resultat.

År 2020 var ett jubileumsår. Öresundsbron med landanslutningarna fyllde 20 år. Jubileumsfirande begränsades på grund av pandemin till ett evenemang som levde upp till kraven på att begränsa smittspridningen. Något allmänt firande kunde tyvärr inte genomföras. Men vi kan glädjas åt ett finansiellt bra resultat som förklaras av en fördelaktig växelkurs, låga räntor på upptagna lån samt en fortsatt hög efterfrågan på godstransporter över bron.

Numera är Kontinentalbanan genom Malmö upplåten för persontrafik och Svedab tillsammans med Trafikverket har tagit fram en plan för att sänka bullret för de kringboende från all tågtrafik på banan. Under 2020 började Trafikverket med att byta ut de gamla bullerskärmarna som Svedab en gång i tiden låtit bygga, mot nya högre. Ett arbete som medfört neddragningar av trafik på banan för att ge utrymme för monteringsarbetet. Allt arbete kommer att vara klart inom den tidsram som fastslagits i den dom som reglerar genomförandetiden.

De statsgarantier som ligger till grund för Öresundsbrons finansiering har ifrågasatts av For Sea (tidigare HH-Ferries Group) och ärendet handläggs för närvarande av EU-kommissionen. Ärendet har försenats kraftigt och något utredningsresultat presenterades inte under 2020 såsom förväntats. Det innebär att några ägaruttag från Öresundsbrokonsortiet inte gjordes under 2020. Istället har Svedab fortsatt ta upp lån i Riksgälden för att betala löpande utgifter. Inte heller inför årsstämman 2021 föreslås några ägaruttag. Svedab kommer därför att fortsätta ta upp lån i Riksgälden.

Trots pandemins negativa effekter på samhället i stort finns en stor framtidstro i Öresundsregionen vilket resulterar i nya utvecklingsplaner för markanvändningen runt Svedabs väg- och järnvägsanläggningar. Det gäller då inte enbart anläggningar för handel och service utan också bostäder. Svedab är noga med att se till att alla bullerkrav efterlevs vid planeringen av nya bostadsområden längs vår anläggning, liksom att barnperspektivet genomsyrar utvecklingen så att en trygg trafikmiljö skapas för såväl kringboende som trafikanter.

Coronapandemins långsiktiga effekter på reseefterfrågan är förnärvarande svår att uppskatta. En sak är dock klar och det är att digitaliseringen och samhällsomvandlingen påskyndats. Digitala möten har ersatt de fysiska och blivit det nya normala. Kunskapen att hålla digitala möten och konferenser har blivit var mans egendom. Frågan är hur det påverkar arbetspendling och tjänsteresor i framtiden? Och hur påverkas Öresundsbrons trafikflöden och mix av trafik. Det är något vi kanske får svar på, eller åtminstone en fingervisning om under 2021.

Malmö i maj 2021

Ulf Lundin
VD Svedab

”Svedab strävar efter att bidra till regionens tillväxt. Svedab ska vara en möjliggörare och verka för att bolagets anläggningar nyttjas på ett sätt som gynnar utvecklingen i regionen.”