Miljömässig hållbarhet

Svedab och hållbar resursanvändning

Svedabs verksamhet genomsyras av ett aktivt miljöarbete som syftar till att begränsa miljöpåverkan på och kring landanslutningar. Vi har säkerställt att all energi som vi förbrukar är förnybar, vi har investerat i en solcellsanläggning som är placerad på vår fastighet och vi ser till ett livscykelperspektiv vid val av material och kemikalier.

Grundvatten

Årets kontrollmätningar visar att inga överskridanden har skett. Svedab uppfyllde således mark- och miljödomstolens föreskrivna villkor för grundvattenavsänkningar vid samtliga brolägen.

Buller

De fåtal stämningsprocesser som förekommit mot Svedab och Trafikverket har främst rört möjlig miljöskada avseende bullerstörningar för fastighetsägare längs med Kontinentalbanan genom Malmö under byggtiden, samt ersättning för sänkta marknadsvärden. Ingen ersättning har utbetalats under 2020. Buller från motorvägen har hittills inte varit föremål för någon anmälan.

Resultatindikator GRI 302-1

Elförbrukningen minskade med 4 procent 2020. Uppgifterna om elförbrukningen under 2016 – 2018 är osäkra på grund av ett mätfel som uppstod när E.ON gjorde en felaktig omkoppling i samband med mätarbyte. Felet upptäcktes först 2018 och kunde då åtgärdas.

Svedab har ingått avtal som innebär att bolaget från och med 2014 enbart använder el från förnybara energikällor.

Svedab har i samarbete med Öresundsbrokonsortiet investerat i en solcellsanläggning vid betalstationen på Lernacken. Anläggningens storlek är maximalt 255 kW, vilket är dagens gräns för energibeskattning. En högre nivå skulle innebära att Svedab skulle klassificeras som energibolag. Syftet med anläggningen är att bidra till produktion av grön el och att långsiktigt minska kostnaden för den egna elförbrukningen. Svedabs investering uppgår till 37,5 procent av den totala investeringen och får därför tillgodoräkna sig motsvarande andel av elproduktionen. Svedab upplåter mot ett arrende även den mark som anläggningen är uppförd på. Livslängden beräknas uppgå till 30 år.

Energiförbrukningen

-4 %

ENERGIFÖRBRUKNING
Kwh