Not 6 Ersättning till revisorerna

TSEK 2020 2019
KPMG
Revisionsuppdraget 200
Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget 100
PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdraget 235
Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget 50
Övriga tjänster 200
Summa 300 485