Om Svedabs hållbarhetsredovisning

Processen för vår väsentlighetsanalys

Resultatet av väsentlighetsanalysen är en sammanvägning av hållbarhetsområden som Svedab har bedömt som strategiska respektive områden som är viktiga för våra intressenter. Utgångspunkten för analysen av väsentliga områden är ägarens uppdrag tillsammans med riktlinjerna för verksamhetsstyrningen, risker samt mål och strategier. Till detta har vi lagt till intressentdialoger och förhållanden i vår omvärld. Vid övergången till GRI G4 2015 gjordes en särskild analys för att identifiera ytterligare potentiella hållbarhetsområden av betydelse för Svedab. Analysen fick ingen påverkan på tidigare gjorda väsentlighetsanalysen. I nästa steg gjordes en systematisk analys av varje områdes relevans för dels Svedab, dels våra intressenter. De åtta utvalda områdena, som vi samlar under rubrikerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, är förankrade hos Svedabs ägare, Riksgälden och Trafikverket och redovisas under Väsentliga hållbarhetsområden. Prövning av hållbarhetsområden och deras aktualitet görs årligen.

Intressentdialogen

Långsiktighet är något som inte bara präglar hur Svedabs verksamhet bedrivs, utan är även tongivande för hur våra intressentrelationer hanteras och utvecklas. Oavsett om intressenten är nära knuten till verksamheten såsom Näringsdepartement/regering och Trafikverket eller är en intressent som vi anlitar för ett uppdrag, strävar vi alltid efter att bygga långsiktiga och goda relationer. Förändringar i vår omvärld som gör att nya behov uppstår är oftast skälet till att nya intressentrelationer inleds liksom att befintliga relationer avslutas. Kontakt med våra intressenter sker företrädesvis när det finns ett ärende eller så uppstår dialogen när vi anlitar nya entreprenörer.

Intressent/intressentgrupp Varför betydelsefull för Svedab Varför betydelsefull för intressenten Väsentliga frågor som har behandlats
Näringsdepartementet/regering Regeringen har riksdagens uppdrag att aktivt förvalta statens tillgångar. Regeringen tillsätter Svedabs styrelse och styrelsens ordförande, fastställer ekonomiska mål samt sätter ramar för hur verksamheten tillåts påverka miljön. Svedab är regeringens verkställande organ för förvaltningen av Öresundsbron och de svenska landanslutningarna. Två enheter som tillsammans äger viktig infrastruktur för transport av varor och människor samt utgör betydande värden som ska bevaras för mycket lång tid framåt. Ägaren förväntar sig att vi tillhandahåller en säker anläggning med hög tillgänglighet. Hållbart företagande och Svedabs ekonomiska mål.
Riksgälden Svedab lånar i Riksgälden för att finansiera sin verksamhet. Riksgälden är genom sin utlåning och risktagande angelägen om att förvaltningen av både Öresundsbron och de svenska landanslutningarna är ekonomiskt genomtänkta för att säkerställa att låneramen inte överskrids, att lånen återbetalas och att garantin inte ska behöva utnyttjas. Räntevillkor och löptider inför omsättning av lån samt utrymmet i Svedabs låneram.
Kunder Trafikverket är Svedabs största kund. Kunder är också alla trafikanter som färdas på den delen av Yttre Ringvägen som Svedab äger. Att vi tillhandahåller en säker anläggning med hög tillgänglighet.
Leverantörer Trafikverket är Svedabs största leverantör. Trafikverket spelar en central roll genom sitt uppdrag att sköta underhållet av de svenska landanslutningarna. Totalt har vi ett 100-tal leverantörer som hjälper oss med drift- och underhåll av bolagets pumpanläggningar, juridik, försäkringar och IT. Svedab köper varor och tjänster tjänster och att vi genom detta verkar för att upprätthålla affärsmässiga relationer. I samarbete med Trafikverket, uppförande av bullerskärmar samt kontrollprogram för buller.
Medarbetare Svedabs medarbetare är en förutsättning för verksamheten och svarar för det löpande arbetet. Svedab är den viktigaste källan till försörjning samtidigt som det finns en en önskan om god och trygg arbetsmiljö med goda anställningsvillkor. Avtalsreglerade förhandlingar.
Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Skåne är tillsynsmyndighet i frågor som rör Svedabs anläggningar för grundvatten samt kontrollerar att Svedab uppfyller villkor och tillstånd enligt miljödomar. Länsstyrelsen beslutar om miljötillståndet för persontrafik på Kontinentalbanan genom Malmö. Att Svedab följer villkor enligt miljödom. Att ansökningar och rapporter håller bra kvalitet som underlättar handläggning. Prövotidsredovisning avseende grundvatten vid trafikplats Naffentorp.
Skånska kommuner Malmö stad är den största enskilda markägaren kring våra anläggningar. Motorvägen som löper runt
staden har även tre trafikplatser med anslutning till det kommunala gatunätet. Färjeförbindelserna i Helsingborg, Trelleborg och Ystad påverkas i olika
utsträckning av resandet över Öresundsbron.
Svedab ger förutsättningar för arbetspendling och transporter till både land och sjöss. Att vi tillhandahåller en öppen och tillgänglig anläggning. Gestaltning av bullerskärmar vid Persborgs station.
Region Skåne Skånetrafiken är den förvaltning inom Region Skåne som svarar för kollektivtrafiken. Regiontågen och Öresundstågen trafikerar Öresundsbanan, enligt avtal med Trafikverket. En fungerande järnväg samt att Öresunds- och Kontinentalbanan genom Malmö kan användas för persontrafik.
Grannar och fastighetsägare Intill Svedabs fastighet Malmö Ringvägen 1:1 finns ett stort antal fastigheter och hyresgäster. Svedabs verksamhet klassas som miljöfarlig, varför särskild hänsyn ska tas till allmänna och enskilda intressen. Svedabs verksamhet klassas som miljöfarlig varför särskild hänsyn måste tas till allmänna och enskilda intressen. Svedabs landanslutningar ger förutsättning för stadens och kringliggande kommuners utveckling och exploatering, vilket i sin tur kan medföra att Svedab kan behöva bygga om eller bygga ut landanslutningarna för att bidra till samhällsutvecklingen. Att det råder balans i antal passerande tåg och att vi om möjligt bidrar till minskat buller. Möjlighet att bygga bostäder och etablera verksamheter intill Yttre Ringvägen samt möjlighet att bygga bostäder på obebyggda tomter vid Kontinentalbanan.
Näringsliv Näringslivet bidrar till efterfrågan på bra och fungerande infrastruktur och kommunikation. Svedabs anläggningar är centrala för trafikströmmar i regionen och en viktig part för både det regionala och nationella näringslivet.
Färjerederier Färjerederier som är verksamma i
Öresundsregionen är konkurrenter till Öresundsbrokonsortiet.
Svedab är via Öresundsbrokonsortiet indirekt konkurrent till färjerederierna. ForSea (tidigare HH-Ferries
Group) anser i en anmälan till EU-kommissionen att statsstöden till Öresundsförbindelsen är otillåtna. Ärendet är under behandling.
Allmänhet, miljöorganisationer och massmedia Svedab strävar efter en öppen dialog med allmänheten, massmedier och miljöorganisationer vad gäller frågor om hur anläggningarna påverkar den omkringliggande miljön. Vid samråd kan allmänheten uttrycka åsikter och önskemål om Svedabs planer. Svedab har påverkan på allmänhetens levnadsvillkor. Att vi levererar saklig information. Arbete med öka säkerheten kring anläggningarna.

Svedab vill bredda dialogen

Svedabs yttersta ansvar för drift och underhåll av de svenska landanslutningarna innebär en skyldighet att bevaka att funktion och säkerhet upprätthålls. Även om landanslutningarna upplevs fungera tillfredställande, är Svedabs ambition att utveckla dessa ytterligare. Det gör vi bäst genom att ta reda på våra intressenters uppfattning, synpunkter och förväntningar på vår verksamhet. Allt i syfte att bidra till en ännu bättre miljö, högre säkerhet och trivsel för de som färdas på eller på annat sätt berörs av broförbindelsen.

Dina åsikter och synpunkter är viktiga för oss

Via Svedabs webbplats http://svedab.se/kontakt/#synpunkter finns möjlighet att vända sig till oss med synpunkter som rör Svedabs drift och skötsel av anläggningen. Det är främst en plats för frågor som rör den allmänna säkerheten på och vid anläggningen. För akuta händelser hänvisas till Trafikverket som på Svedabs uppdrag självständigt ansvarar för den praktiska driften och underhållet. Frågor som rör buller, grundvatten och avledning av dagvatten hanteras av Svedab eller i nära samverkan med Malmö stad, Länsstyrelsen eller VA SYD. Svedab ansvarar också för faciliteter vid rastplats Skånegården och för grönytor som bullervallar, slänter och planteringar längs med motorvägen mellan E6 och brofästet vid Lernacken.

Svedab uppmanar alla med frågor och synpunkter att ta kontakt via webbplatsen.

Hållbarhetsredovisningen omfattar Svedab och den svenska verksamheten om inget annat anges. Den upprättas med avsikten att på ett övergripande och konsekvent sätt spegla vår ambition att skapa en långsiktig och lönsam verksamhet. Rapporten är indelad i tydliga avsnitt för att underlätta läsning och navigering. Siffror inom parentes avser föregående år om inget annat anges.

Redovisningscykel och extern granskning

Svedabs hållbarhetsredovisning 2020 är upprättad i enlighet med GRI Standards; nivå Core. Den publiceras årligen och omfattar kalenderåret. Senaste hållbarhetsredovisning publicerades i mars 2020 och redovisar hållbarhetsarbetet för 2019 enligt samma regelverk och nivå.

Redovisningen är översiktligt granskad av tredje part, KPMG AB och omfattar sidorna 3-26 och 53-59.

Hållbarhetsredovisningen omfattar även den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med ÅRL 6 kap 11§.

För mer information om Svedabs hållbarhetsarbete:

Miljö

Fredrik Liljeqvist, drift- och säkerhetschef
Telefon +46 40 660 98 83
fredrik.liljeqvist@svedab.se

Ekonomi och sociala frågor

Erna Ahlfors, ekonomichef
Telefon +46 40 660 98 82
erna.ahlfors@svedab.se

Svedabs styrning av hållbarhetsarbetet

Styrningen av Svedabs hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i uppdraget från vår ägare. Regeringen utövar sitt inflytande genom de riktlinjer som finns samlade i Statens ägarpolicy och som tillsammans med vår uppförandekod bildar bas för hållbarhetsstyrningen. Syftet är att säkerställa Svedabs åtaganden och allmänt verka för ett ökat värdeskapande i Öresundsregionen.

Påverkan och ansvar inom och utom Svedabs verksamhet

 

Område Inom Svedab Utanför Svedab
Ekonomi X
Indirekt ekonomisk påverkan X
Energi X
Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter X
System för hantering av klagomål, anmälningar X
Utvärdering av leverantörer med avseende på miljömässiga, arbetsrättsliga grunder och mänskliga rättigheter samt socialt och etiskt uppförande X
Anti-korruption X X
Kundernas säkerhet och hälsa X