Förvaltningsberättelse

Flerårsöversikt

MSEK 2020 2019 2018 2017 2016
RESULTATRÄKNING
Totala intäkter 12 14 12 11 9
Övriga kostnader -23 -24 -32 -24 -29
Avskrivningar -50 -50 -50 -50 -50
Rörelseresultat -61 -60 -70 -63 -70
Resultatandel i Öresundsbrokonsortiet 536 926 559 711 735
Nettofinansieringskostnader -42 -34 -42 -45 -48
Resultat före skatt 433 832 447 603 617
Inkomstskatt -93 -179 -100 -133 -136
Årets resultat 340 653 347 470 481
BALANSRÄKNING
Materiella anläggningstillgångar 1 974 2 023 2 073 2 122 2 171
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 3 340 2 926 1 984 2 108 1 344
Övriga finansiella anläggningstillgångar 882 1 524 1 898 2 756 2 850
Omsättningstillgångar 73 58 57 61 42
– varav likvida medel 59 41 43 48 30
Summa tillgångar 6 269 6 531 6 012 7 047 6 407
– varav räntebärande tillgångar 930 1 548 1 847 2 605 2 548
Eget kapital 906 1 341 996 1 378 855
Långfristiga skulder 4 380 4 780 4 471 5 122 4 818
Kortfristiga skulder 983 410 545 547 734
Summa eget kapital och skulder 6 269 6 531 6 012 7 047 6 407
– varav räntebärande skulder 5 238 5 044 4 971 5 612 5 493
NYCKELTAL
Genomsnittlig finansieringskostnad värderad till upplupet anskaffningsvärde, % 1,1 1,0 1,4 1,5 1,7

Öresundsbrokonsortiet – ett gemensamt svensk-danskt intresse

Öresundsbrokonsortiet har till lika delar bildats av Svedab och A/S Øresund och är en form av intresseföretag. Öresundsbrokonsortiet äger, förvaltar och driver Öresundsbron. Bron finansieras med lån som återbetalas genom vägtrafikantavgifter samt ersättningar från den svenska och danska staten för deras nyttjanderätt av järnvägsspåren på bron. Ägarnas rättigheter och skyldigheter regleras i ett konsortialavtal. Ägarna svarar solidariskt gentemot tredje man för varje förpliktelse som uppkommer i Öresundsbrokonsortiet i samband med dess verksamhet. Vinster och förluster delas lika och inkomstbeskattningen sker hos ägarbolagen enligt respektive lands skattelagstiftning.

Ägarnas inflytande

Öresundsbrokonsortiet är genom konsortialavtalet i princip organiserat som ett aktiebolag. Ägarnas rätt att besluta utövas på Öresundsbrokonsortiets stämma. Vilka ärenden som ska behandlas regleras i konsortialavtalet. Styrelsen, som utses av stämman, består av fyra styrelseledamöter från Svedab och fyra från A/S Øresund. Ordförandeskapet växlar vartannat år mellan ägarna. Svedabs årsstämma utser sina ledamöter i Öresundsbrokonsortiets styrelse. Öresundsbrokonsortiets styrelse utser vd samt fastställer affärsplaner och strategiska policyer.

Verksamhetsstyrning

Öresundsbrokonsortiets styrelse har yttersta ansvaret för att förvaltningen av Öresundsbron är långsiktigt hållbar så att den planerade ekonomiska respektive fysiska livslängden säkerställs. Målsättningen är att styra Öresundsbron mot en avkastning så att såväl Öresundsbrokonsortiets som ägarbolagens lån blir återbetalda i enlighet med fastställda mål. För att nå dessa långsiktigt finansiella mål har styrelsen två verktyg till sitt förfogande, en väl avvägd prissättningsstrategi och produktsammansättning samt en väl fungerande finansförvaltning.

Öresundsbrokonsortiet avger en hållbarhetsredovisning.

Intjäning

Intäkterna från vägtrafiken utgör drygt två tredjedelar av Öresundsbrokonsortiets totala intäkter. Intäkter från upplåtelse av järnvägen ersätts av den svenska och den danska staten, vilka till Öresundsbrokonsortiet årligen erlägger en fast avgift på vardera 150 miljoner DKK, (1991 års prisnivå). Grundläggande principer om vägavgifterna är reglerade i det ursprungliga avtalet om Öresundsbron medan avgifter för upplåtelse av järnvägen är reglerade i ett tilläggsavtal mellan Sverige och Danmark som tecknades inför brons öppnande.

Lånar på den internationella kapitalmarknaden

Öresundsbrokonsortiet lånar på den internationella kapitalmarknaden solidariskt garanterad av den svenska och den danska staten. Svenska staten har genom Riksgälden tecknat ett granskningsavtal med Öresundsbrokonsortiet. I detta regleras Öresundsbrokonsortiets skyldighet att följa fastlagd finanspolicy samt informationsåtaganden. Riksgälden har även rätt att granska och godkänna ändringar i Öresundsbrokonsortiets finanspolicy. Den danska staten har motsvarande avtal med Danmarks Nationalbank. Frågan om de båda staternas garantier är att anse som otillåtna statsstöd är under prövning hos EU-kommissionen, se avsnittet Frågan om olovligt statsstöd.

Ägarnas uttag

Frågan om ägarnas uttag från Öresundsbrokonsortiet regleras i konsortialavtalet och fastställs av Öresundsbrokonsortiets stämma.