Styrelsens och verkställande direktörens försäkran och underskrifter

Härmed försäkras att årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed, att årsredovisningen ger en rättvisande bild av Svedabs ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av Svedabs verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Hållbarhetsredovisningen vilket omfattar de områden i Svedabs års- och hållbarhetsredovisning vars innehåll anges på sida 55, har godkänts av styrelsen.

Malmö den 3 maj 2021

 

 

 

Bo Lundgren
Ordförande
Lars Erik Fredriksson Ulrika Hallengren
Malin Sundvall Ulf Lundin
Verkställande direktör

 

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 3 maj 2021.

KPMG AB
Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor