Tjugo år av möten

En vision undertecknas

I mars 1991 skriver Sveriges och Danmarks regeringar under ett avtal om att uppföra en fast förbindelse över Öresund. I januari 1992 bildas Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab AB som tillsammans med den danska motsvarigheten, A/S Øresund, bildar Öresundsbrokonsortiet och undertecknar ett konsortialavtal. Visionen om en dynamisk Öresundsregion, där människor och varor kan röra sig enkelt över gränserna är nu beseglad på papperet.

Nu tar planeringsarbetet vid och 1994 beslutar Sveriges regering att Öresundsförbindelsen kan etableras på svensk mark, om vissa miljövillkor uppfylls. Året därpå tas sedan det första spadtaget för byggandet av de svenska landanslutningarna. En flera hundraårig dröm om hur människor från två länder ska kunna mötas på ett enklare sätt blir nu konkret. Några år senare, 1997, tecknar Svedab avtal med Peab om att bygga en mil motorväg som ska länka samman brofästet med Yttre Ringvägen. Om tre år ska den mänskliga länken invigas.

Verkligheten tar form

Händelser under åren 1995 – 2000

Två år efter att det första spadtaget togs tecknar Svedab avtal med Peab om att bygga en mil motorväg som ska länka samman brofästet med Yttre Ringvägen. Den första av de 51 bropelarna transporteras från Norra Hamnen i Malmö och placeras intill Öresundsbrons landfäste på Lernacken. Samtidigt inleds arbetet med att bygga om och bygga ut Kontinentalbanan, som invigs 1998. Kontinentalbanan ska leda tågtrafiken till Öresundsförbindelsen. Det är ett led i den totala infrastruktursatsningen där den framtida Citytunneln ingår. Kontrakt skrivs mellan Svedab och NCC om att bygga den sista länken järnväg mellan kontinentalbanan och det svenska landfästet.

Parallellt med att arbetet med den mer hårda infrastrukturen fortskrider sker också ett miljömässigt och estetiskt arbete. Vid sidan av motorväg, järnväg och landfästet planteras närmare 300 000 träd och andra växter. Det gröna projektet skulle fylla flera syften. Dels återställande av jordytan, men också att göra det visuellt fint för resande med bil och tåg och för de boende i närområdet. Växtligheten fyller också många miljömässiga syften. Förutom att fungera som bullerskydd tar växtlighet upp olika klimatgaser som koldioxid och kvävedioxid, samtidigt som de kan fånga upp olika typer av skadliga partiklar. Vegetation fungerar alltså som ett gigantiskt luftfilter.

En dröm invigs

Händelser under år 2000

Lördagen den 1 juli invigs Öresundsförbindelsen. Ett band mellan två länder får en lika symbolisk som fast form. Tankar och drömmar blir fysiska och markerar skillnaden mellan då och nu. Ett nytt århundrade har ett halvår på nacken. Men visionen om framtiden, mänskliga möten och utveckling sträcker sig mycket längre än så. Förbindelselänken kröns på kungligt manér mellan Sveriges och Danmarks regenter. Bandet klipps. Visionen blir verklighet.

Även om den nya förbindelsen mellan Sverige och Danmark nu är öppen för trafik är arbetet med Öresundsförbindelsen inte över. Nu återstår den stora utmaningen att marknadsföra och prissätta överfarterna så att biltrafikanterna lockas till Öresundsbron så att kostnader kan täckas och lånen återbetalas. Från och med nu gäller tjugofyra-sju, 365 dagar om året.

VI HAR FORTSATT ATT ARBETA för KOMMANDE generationer

Händelser under åren 2000 – 2020

Redan 2001 konstaterade miljömyndigheterna i Sverige och Danmark att Öresundsbron har klarat de biologiska miljövillkor som slogs fast 1995. Anläggningsarbetet har i princip inte medfört några negativa konsekvenser för Öresunds marina miljö. På Pepparholm, den konstgjorda ön, har noterats 450 växtarter sedan öns tillkomst, 200 skalbaggsarter och över 300 fjärilsarter.

För Svedab har de 20 år som har passerat sedan Öresundsförbindelsen öppnade inneburit arbete med både underhåll och nybyggnation. Under de två decennierna har Malmö vuxit kraftigt och bebyggelsen kommit allt närmare våra anläggningar.

Tillsammans med Trafikverket har Svedab gjort omfattande insatser för att ytterligare dämpa buller från järnvägstrafiken för att persontåg åter skulle få trafikera Kontinentalbanan genom Malmö. Svedab köper bara förnyelsebar el. I syfte att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle har Svedab tillsammans med Öresundsbron investerat i solpaneler som monterats på Svedabs fastighet. Svedab har deltagit i byggandet av en ny trafikplats som har byggts för att biltrafiken ska kunna flyta smidigt till och från Malmös lokala väg- och gatunät när nya stadsdelar utvecklas längs vår motorväg. Svedabs ansvarar också för att grundvattnet som bortleds i vår anläggning hålls inom de nivåer som är villkorade i fastställda miljötillstånd. Även omhändertagandet och utsläpp av dagvatten från vår anläggning faller inom ramen för Svedabs ansvar. Vi startade ett eget kontrollprogram för bevakning av eventuella föroreningar i dagvattnet och i sediment så att vi vet vad som släpps ut i diken och vattendrag som slutligen rinner ut till Öresund. Vi har också utvidgat fördröjningsmagasin för att bättre kunna ta om hand om eventuella framtida skyfall, som det som drabbade Malmö 2014.

Barns säkerhet kring Svedabs anläggning är ständigt i fokus och något som vi särskilt följer upp och påpekar i de samråd för exploatering av Svedabs grannfastigheter som vi deltar i.

Vi har nu gått in i ett nytt decennium. Svedab fortsätter arbetet för att till framtida generationer överlämna en anläggning som är välskött och säker, ger liten miljöpåverkan och är klimatsäker.