Not 14 Fordran på ägare avseende villkorat aktieägartillskott

Ytterligare information finns under förändringar i eget kapital.

20/12/31 19/12/31
Fordran avseende aktieägartillskott vid årets ingång 741 1 066
Återbetalt tillskott via utdelning -653 -325
Kapitaliserad ränta 783 766
Summa räntebärande fordran 871 1 507
Under året tillförda aktieägartillskott 0 0
Upplupen ränta 11 17
Fordran vid årets utgång 882 1 524