Not 12 Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter från fordringar som är anläggningstillgångar

2020 2019
Ränteintäkt avseende aktieägartillskott 11 17
Summa 11 17
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader lån i Riksgälden -53 -51
Summa -53 -51