Bolagsstyrningsrapport

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Svedab tillämpar Statens ägarpolicy som bl a innebär att Koden ska tillämpas.

Avvikelser från Koden

Svedab tillämpar Koden med avvikelser i de avsnitt och regler som framgår av tabellen nedan.

Avsnitt 1 – Bolagsstämma

Regel 1.1 – Datum för bolagsstämma fastställs i samråd med Näringsdepartementet. Underrättelse om tid och plats ska skickas till riksdagens centralkansli och information lämnas på bolagets hemsida när kallelsen publiceras.

Regel 1.3 – Ägaren eller bolagets styrelse lämnar förslag till ordförande vid bolagsstämman.

Avsnitt 4 – Styrelsens storlek och sammansättning

Regel 4.4 – Styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten samt till bolaget och bolagsledningen behöver inte redovisas.

Avsnitt 2 – Valberedning

Regel 2.1 – Regeringskansliet bereder förslag till styrelse. Svedab har inte inrättat ett revisionsutskott utan Svedab styrelse fullgör dess uppgifter. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

Avsnitt 9 – Ersättningar till ledande befattningshavare

Regel 9.1 – Regeringskansliet bereder förslag till arvodering och beslutas av bolagsstämma. Styrelseledamöter som är anställda i Regeringskansliet ska inte uppbära styrelsearvoden i statligt ägda företag.

Svedabs styrelse

Styrelsens sammansättning

Svedabs styrelse består av fyra ledamöter, varav två kvinnor. Styrelseledamöterna är inte operativt verksamma i företaget. Vd ingår inte i styrelsen men är föredragande. Nedanstående information anger förhållandet per den 31 december 2020.

Bo Lundgren

I styrelsen sedan 2016. Styrelseordförande i Lundgren & Hagren AB, Sparbanksstiftelsen Finn och Öresundsbrokonsortiet. Född: 1947.

Ulrika Hallengren
I styrelsen sedan 2020. Ordförande i Fastighets AB ML4 och Wihlborgs A/S och styrelseledamot i Börssällskapet, Ideon Open AB, Ideon AB, Medeon AB, Sydsvenska industri- och handelskammaren och Öresundsbrokonsortiet samt i ett flertal av Wihlborgs Fastigheter ABs helägda dotterbolag. Född: 1970

Lars Erik Fredriksson

I styrelsen sedan 2019. Bolagsförvaltare Näringsdepartementet. Styrelseledamot i OECD Working Party on State Ownership and Practices, EUROFIMA European Company for the Financing of Railroad, Rolling Stock, Svevia AB, Vasallen AB, Statens Bostadsomvandling AB, Arlandabanan Infrastructure AB samt Öresundsbrokonsortiet. Född: 1964.

Malin Sundvall

I styrelsen sedan april 2017. Chefsjurist LKAB. Styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB och Öresundsbrokonsortiet. Född:1973.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbetsordning och vd:s instruktioner fastställs årligen och dokumentens relevans och aktualitet prövas. Arbetsordningen upptar styrelsens ansvar och befogenheter, anvisningar för sammanträden och protokoll samt arbetsfördelning mellan styrelseordförande, vd och styrelsen i övrigt.

Svedabs styrelse ska inom de ramar som anges av regeringsavtalet, konsortialavtalet och tilläggsprotokollet ansvara för Svedabs långsiktiga verksamhet. Styrelsen fastställer övergripande mål, väsentliga riktlinjer och strategiska planer för Svedab och övervakar löpande efterlevnaden av dessa samt ser till att det finns en tillfredställande intern kontroll. Styrelsens ordförande följer Svedabs utveckling genom kontinuerliga kontakter med vd.

Svedabs styrelse övervakar att Öresundsbrokonsortiets verksamhet bedrivs i enlighet med ingångna avtal mellan de båda länderna. Särskild uppmärksamhet ägnas strategiska frågor som rör utvecklingen i Öresundsbrokonsortiets verksamhet och engagemanget i Öresundsregionens utveckling. Svedabs styrelsemöten förläggs normalt före och i anslutning till konsortiets styrelsemöte. Svedabs fyra styrelseledamöter ingår i Öresundsbrokonsortiets styrelse.

En särskild uppgift som åligger styrelseordföranden är det så kallade samordningsansvaret. När bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden ska styrelsen genom styrelseordföranden samordna sin syn med företrädare för ägaren.

Styrelsearbetet under ett år

Februari Mars Maj Augusti November
Förslag till resultatdisposition
Bokslutskommuniké
Årsredovisning
Hållbarhetsredovisning
Utvärdering styrelsearbete
Konstituerande möte
Delårsrapport
Halvårsrapport
Förberedelser inför strategimöte
Delårsrapport
Strategi- och planeringsmöte
Verksamhetsplan och budget