Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Valuta och enhet

Presentationsvalutan är SEK. Alla belopp anges i miljoner svenska kronor (MSEK), om inget annat framgår. Belopp inom parentes avser föregående år om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Uttalande om överensstämmelse med tillämpade regelverk

Svedabs årsredovisning är upprättad i enlighet med svensk lag och tillämpning av årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Omräkning av poster i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den kurs som gäller på transaktionsdagen. Ford­ringar och skulder i utländsk valuta redovisas i balansräkningen omräknade till den kurs som gällde på balansdagen. Transaktioner i andra valutor än SEK är sällsynta.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas i den omfattning det är sanno­likt att de ekonomiska fördelarna kommer koncernen respektive Svedab tillgodo och när intäkterna kan be­räknas på ett tillförlitligt sätt.

Ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser

Tjänstemän omfattas av ITP-planen. Pensionsförmånerna tryggas genom pensionsförsäkringar tecknade i Alecta. ITP-planer ska, enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, klassificeras som förmånsbestämda planer. ITP-planens konstruktion är emellertid sådan, att det saknas förutsättningar för att beräkna överskott respektive underskott inom planen samt dess eventuella påverkan på framtida premier. ITP-planen redovisas därför som avgiftsbestämda planer. Vid utgången av 2020 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 148 (148) procent. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkrings­åtagandet, beräknad enligt Alectas försäkringstekniska beräkning.

Ersättning till styrelse

Enligt årsstämmobeslut ska styrelsearvodet för ledamot som även utför uppdrag i styrelsen för Öresundsbrokonsortiet reduceras med ett belopp som motsvarande det arvode som utgår till ledamoten för uppdraget i Öresundsbrokonsortiet under den tid som uppdragen löper samtidigt. Styrelsearvoden har utbetalats t o m 2019-04-30. Till anställda i Regeringskansliet som är styrelseledamöter i av svenska staten ägda bolag utgår inget styrelsearvode.

Inkomstskatter

Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, som innebär att upp­skjuten skatt beräknas för på balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader, det vill säga mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden.

Uppskjutna skattefordringar redovisas för outnyttjade underskottsavdrag mot bakgrund av att det bedöms sannolikt att framtida skatte­pliktiga vinster kommer att finnas tillgängliga mot vilka de outnyttjade underskottsavdra­gen kan utnyttjas. Värdering av samt­liga skatte­skulder respektive fordringar, sker till nominella belopp och enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller aviserade och som med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjutna skattefordringarnas redovisade värden ska prövas vid varje balansdag.

Skatt på årets resultat

Svedabs effektiva skatt 2020 uppgår till 21,4 procent.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulera­de avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet för de svenska landanslutningarna har minskats med erhållna EU-bidrag (187 MSEK). Andelen aktiverade lånekostnader utgör 13 procent.

Tillkommande utgifter redovisas som materiell anläggningstillgång om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är för­knippade med tillgången, kommer att komma Svedab till del och att tillgångens anskaffnings­värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter för löpande underhåll redovisas som kostnader i den period de uppkommer.

Övriga materiella anläggningstillgångar utgörs av inventarier och datorer.

Av- och nedskrivningar

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningarna är linjära och fördelas över tillgångarnas nyttjandeperiod. Komponentavskrivning tillämpas. Avskrivningar sker med följande procentsatser:

Avskrivningar Procent
Svenska landanslutningar:
Grundkonstruktion 1
Fasad- och bullerdämpande åtgärder 2
Väg och järnväg 2,5
Mekaniska installationer 4
Övriga anläggningstillgångar 20

En tillgång skrivs ned om redo­visat värde överstiger återvinningsvärdet. Med återvinningsvärde avses det högsta av netto­försäljnings­värdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena. Beräkningen sker med en diskonteringsfaktor som avspeglar marknadens förväntade krav på avkastning vid det tillfälle värderingen sker. Något återvinningsvärde beräknas inte separat för Svedabs tillgångar. Dessa bildar tillsammans med Öresundsbron en gemensam kassaflödesgenererande enhet, se not 4. Ned­skrivningar redovisas över resultaträkningen.

Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet

Öresundsbrokonsortiet är ur ett redovisningsmässigt perspektiv en utlandsverksamhet bedriven i handelsbolagsform. Ur ett svenskt skatteperspektiv är Öresundsbrokonsortiet ett enkelt bolag. Öresundsbrokonsortiets funktionella valuta är DKK. Svedab redovisar sin andel genom att det ursprungliga anskaffningsvärdet för andelen ökas eller minskas med Svedabs andel i Öresundsbrokonsortiets vinst eller förlust omräknat till årets genomsnittskurs. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen av värdet på andelen vid årets ingång respektive årets resultat till bokslutskurs redovisas i eget kapital. Omräkningskurserna framgår av nedanstående tabell:

2020 2019
Resultaträkning 1,4068 1,4183
Tillgångar och skulder 1,3492 1,3968

Svedab redovisar därmed andelen enligt en metod som i allt väsentligt överensstämmer med hur ett intressebolag enligt K3 redovisas i en koncernredovisning. Några övriga justeringar redovisas inte då Svedab har ägt andelen från det att Öresundsbrokonsortiet bildades och någon förvärvsanalys därmed inte har upprättats.

Som närmare beskrivs i not 10 tillämpar Öresundsbrokonsortiet IFRS vid upprättande av sin årsredovisning, Öresundsbrokonsortiets redovisning räknas om från IFRS till K3 med tillämpning av K3 kapitel 11 och säkringsredovisning, vilket kräver att resultatandelen justeras för de orealiserade värdeförändringar på lån och derivatinstrument som redovisas i Öresundsbrokonsortiet.

Skulle Svedabs samlade andel av Öresundsbrokonsortiets förluster uppgå till eller överstiga värdet av dess innehav i företaget, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, ska förlusten, om koncernen har påtagit sig legala förpliktelser för intresseföretagets räkning, redovisas som en avsättning. Resultat som uppkommer vid transaktioner mellan ägarbolagen och Öresundsbrokonsortiet redovisas i ägarföretagets finansiella rapporter endast i den utsträckning de motsvarar fristående ägarföretags innehav i Öresundsbrokonsortiet.

Övriga finansiella instrument

Balansräkningen innehåller inga finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde, vare sig på grund av att de innehas för handel, är till för att säljas eller för att koncernen frivilligt valt att redovisa till verkligt värde.

Långfristiga fordringar, likvida medel och låneskulder samt lånekostnader

Långfristiga fordringar och låneskulder värderas och redovisas till upplupet an­skaffnings­värde. I de fall det verkliga värdet för de finansiella tillgångarna och skulderna avviker från det redovisade värdet, anges det i not.

Likvida medel utgörs av kassa- och banktillgodohavanden samt placeringar med en löptid på tre månader eller mindre. Låneskulder bokas bort vid amortering. Lån med kontraktsmässigt förfall > 1 år redovisas som långfristig skuld.

Summan av räntor och andra kostnader hänförliga till lånen bildar tillsammans de totala lånekostnaderna.

Kundfordringar och leverantörsskulder

Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter individuell bedömning. Kundfordringar och leverantörsskulder redovisas, med hänsyn till deras normalt korta löptider, till nominella belopp.

Finansnetto

Finansiella intäkter och kostnader utgörs av nominella ränteintäkter och räntekostnader och belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt K3, kapitel 7, indirekt metod. Metoden utgår från årets resultat före skatt, vilket justeras för trans­aktioner som inte medfört in- och utbetalningar under perioden samt för intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansierings­verksamheten.

Definitioner nyckeltal

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till upplupet anskaffningsvärde: summan av årets ränteintäkter minus räntekostnader, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till upplupet anskaffningsvärde.

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till marknadsvärde: summan av årets ränteintäkter minus räntekostnader plus värdeförändringar, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till marknadsvärde.