Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20/12/31 19/12/31
Upplupna räntekostnader 22 24
Övriga upplupna kostnader 8 3
Summa 30 27