Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Svenska landanslutningar Övringa materiella anläggningstillgångar
20/12/31 19/12/31 20/12/31 19/12/31
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 2 993 2 993 0,9 0,8
Investering 0 0 0 0,1
Försäljning och utrangering 0 0 0 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 993 2 993 0,9 0,9
Ingående ackumulerade avskrivningar -970 -920 -0,7 -0,6
Årets avskrivningar -49 -50 -0,1 -0,1
Försäljning och utrangering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 019 -970 -0,8 -0,7
Utgående planenligt restvärde 1 974 2 023 0,1 0,2

Landanslutningarna saknar taxeringsvärden då de utgör kommunikationsanläggningar.