Not 17 Upplysningar om närstående

Ägarförhållanden

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB är ett av staten helägt bolag, vars aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet).

Transaktioner med närstående

Svedabs utbud av tjänster består av upplåtande av den svenska anslutande väg- och järnvägsförbindelsen till Öresundsbron. Vägförbindelsen upplåts avgiftsfritt till trafikanterna. Järnvägsförbindelsen upplåts till Trafikverket som årligen erlägger en avgift enligt avtal. Svedab har av Trafikverket upphandlat tjänster för drift och underhåll av landanslutningarna till marknadsmässiga priser och i övrigt på normala kommersiella villkor. Svedab lånar uteslutande hos Riksgälden. För den statligt garanterade upplåningen utgår ingen garantiprovision. Svedab säljer tjänster till Arlandabanan Infrastructure AB på timbaserade arvoden. De statliga verken och de statligt ägda bolagen svarar tillsammans för en väsentlig del av Svedabs resultat.