Ekonomisk hållbarhet

Svedab och hållbar ekonomisk lönsamhet

Svedab ska tillsammans med A/S Øresund vara en aktiv ägare i Öresundsbrokonsortiet och medverka till att Öresundsbrons varumärke stärks. Det långsiktiga värdet ska tryggas genom att verksamheten utvecklas enligt hållbara och affärsmässiga principer.

*Bakgrund

I statligt ägda bolag fastställs ekonomiska mål av stämman.

Årliga räntabilitetsberäkningar

Räntabilitetsberäkningar och prognoser för när Öresundsbrokonsortiets respektive ägarbolagens lån kan förväntas vara återbetalda görs årligen. Beräkningarna ligger till grund för den långsiktiga ekonomiska styrningen och bygger bland annat på antaganden om inflation, trafikutveckling, reinvesteringsbehov samt realränta. Utöver att politiska beslut och regleringar som kan få betydelse för Öresundsregionens utveckling och trafikströmmar kan behöva vägas in har den rådande pandemin blivit ett realistiskt scenario att kalkylera med. Se även Not 4 Osäkerhet i uppskattningar.

Ett stabilt kassaflöde hos Svedab och Öresundsbrokonsortiet

Svedabs och Öresundsbrokonsortiets finansstrategi bygger på en avvägd riskprofil. Strategierna hanterar ränterisker genom stipulerade ramar för bland annat räntemässig fördelning och duration. Målsättningen är att minska risken för okontrollerade svängningar i räntekostnaderna och uppnå en kostnadseffektiv hantering av finansiella flöden. Modellerna är långsiktiga och de eventuella justeringar som görs i finansstrategin från ett år till ett annat är oftast marginella. Se även Förvaltningsberättelse och Not 3 Finansiella risker och finansiell riskhantering.

Direkt genererade och distribuerade värden

Direkt generade och distribuerade värden framgår av dels Svedabs resultaträkning, upprättad enligt bokföringsmässiga grunder, dels kassaflödesanalysen som visar hur bolaget tillförs de medel som krävs för att uppfylla finansiella åtaganden. Den största skillnaden utgörs av avskrivningar som påverkar resultatet men inte kassaflödet. Resultatutvecklingen kan kortfattat beskrivas så här:

Svedabs intäkter täcker inte bolagets kostnader, vilket är i överensstämmelse med ägarens uppdrag. Det är Öresundsbron som långsiktigt ska finansiera hela Öresundsförbindelsen. Öresundsbron har också gett ett betydande överskott de senaste åren vilket har inneburit att även Svedab har redovisat betydande vinster. Vägtrafiken över bron minskade dock under 2020 till följd av pandemin och Svedabs resultatandel blev väsentligt lägre 2020 jämfört med 2019.

Fordringar hos ägaren avser tillskjutna aktieägartillskott från tidigare år när Svedabs verksamhet gick med underskott. Tillskotten har tillskjutits i form av reverser som löper med ränta. Reverserna regleras genom utdelning. Ränteintäkterna minskar i takt med att fordringarna minskar.

Öresundsbrokonsortiets ägare avvaktar tills vidare med att göra uttag till följd av att EU-kommissionen behandlar en anmälan om att företagets statsgaranterade lån ska anses vara statsstöd. Svedab har därför fortsatt att under 2020 ta upp lån. Nya lån i kombination med att Riksbanken höjde reporäntan till 0 procent i slutet av 2019 bidrog till något högre räntekostnader.

Svedabs skattemässiga underskott från tidigare år utnyttjades fullt ut 2019 och bolaget betalar nu inkomstskatt.

Svedabs skuldkurva

Räntabilitetsberäkningarna pekar på att Svedabs lån kan komma att vara återbetalda före 2030.

Resultatindikator GRI 201-4

Finansiellt stöd från den offentliga sektorn

Skälet till att Svedab får låna i Riksgälden är att investeringarna i de svenska landanslutningarna till Öresundsbron är av stor samhällsekonomisk betydelse. Lånevillkoren är förmånligare jämfört med villkoren på den öppna kapitalmarknaden. Rörliga lån baseras t ex på reporäntan vilken under 2020 har uppgått 0 procent i ränta.

Svenska staten har dessutom utfärdat en kapitaltäckningsgaranti för att bolagets eget kapital alltid ska uppgå till ett belopp som minst motsvarar aktiekapitalet. Någon risk för att Svedab ska försättas i likvidation finns således inte. Svedab kan inte med någon rimligt säkerhet kvantifiera förmånerna, eftersom en mängd hypotetiska frågeställningar i så fall skulle behöva besvaras. Se även not 3 Finansiella risker och finansiell riskhantering.

Lånevillkor och räntor

Svedabs lånevillkor per den 31 december 2020 i jämförelse med svenska marknadsräntor

Reporänta: Riksbankens viktigaste styrränta för den svenska ekonomin.

Resultatindikator GRI 205-2

Viktigt initiativ som rör anti-korruption

Styrelsen har som ett led i kommunikationen med och utbildning av bolagets medarbetare beslutat att Svedab ska tillämpa ”Näringslivskoden”; Institutet mot mutor: ”Kod mot korruption i näringslivet”. Koden bedöms ge den vägledning i frågor om hur gåvor, belöningar och andra förmåner får användas och hjälper oss att göra rätt bedömning av vad som är en tillåten respektive otillåten förmån. Koden ger också vägledning om hur en anställd ska bete sig i tveksamma situationer. Ytterligare information finns på http://www.institutetmotmutor.se

Resultatindikator GRI 205-3

Rapportering av incidenter och vidtagna åtgärder

Svedab har inte haft några incidenter som kan kopplas till korruption under året.