Resultaträkning

MSEK Not 2020 2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 5 10 12
Övriga rörelseintäkter 2 2
Summa rörelsens intäkter 12 14
Rörelsens kostnader
Övriga rörelsekostnader 6,7 -17 -18
Ersättning till anställda 8 -6 -6
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2,9 -50 -50
Summa rörelsens kostnader -73 -74
Rörelseresultat -61 -60
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 10,11 536 926
Ränteintäkter från fordringar som är
anläggningstillgångar 12 11 17
Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -53 -51
Summa resultat från finansiella investeringar 494 892
Resultat före skatt 433 832
Skatt på årets resultat 13 -93 -179
Årets resultat 340 653