Not 10 Resultatandel/Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper i Öresundsbrokonsortiet

Öresundsbrokonsortiets årsredovisning upprättas med tillämpning av IFRS. Fair Value Option i ”IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering”, det vill säga möjligheten att frivilligt värdera andra finansiella instrument än derivat till verkligt värde utnyttjas. Skälet är tillämpning av en portföljsyn som innebär att den finansiella risken styrs med utgångspunkt från den samlade exponeringen. Den önskade finansiella riskprofilen uppnås med hjälp av finansiella instrument. Valet av finansiella instrument skulle annars kunna ge upphov till bokföringsmässiga asymmetrier. Metoden innebär att resultatandelen väsentligt kan fluktuera då den inkluderar orealiserade värdeförändringar. Finansiella instrument i Öresundsbrokonsortiet redovisas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, vilket motsvarar instrumentets verkliga värde plus ett tillägg för eventuella transaktionskostnader. Härefter redovisas instrumenten fortlöpande till verkligt värde.

Gruppen ”Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen” klassificeras enligt IFRS 7, enligt en hierarki i tre nivåer, varav nivå två har tillämpats genomgående.

Värdering till verkligt värde följer hierarkin i IAS 39, det vill säga aktuella börskurser för noterade värdepapper eller kursen för bankcertifikat och onoterade värdepapper, baserade på kommande och kända betalningsströmmar samt diskonterade med den faktiska räntesats som gäller på balansdagen. Verkligt värde för derivat fastställs med hjälp av aktuella marknadsdata. Optionsinstrument värderas enligt etablerade metoder som exempelvis Black-Scholes formel.

Skillnaden mellan det upplupna anskaffningsvärdet och marknadsvärdet innebär en orealiserad vinst eller förlust som redovisas via resultaträkningen och därmed kommer att inkluderas i Svedabs resultatandel.

Negativt eget kapital

Det föreligger inga legala krav på att ackumulerade underskott ska täckas av ägarna. Öresundsbrokonsortiet har idag ett positivt eget kapital.

Kapitalandel

20/12/31 19/12/31
Redovisat värde vid årets början 2 926 1 984
Årets andel i Öresundsbrokonsortiets resultat 536 926
Årets omräkningsdifferens -122 16
Redovisat värde vid årets slut 3 340 2 926
Övriga upplysningar
Resultaträkning (enligt IFRS, MDKK) 2020 2019
Intäkter 1 522 2 011
Rörelsekostnader -599 -551
Rörelseresultat 923 1 460
Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader -122 -179
Värdeförändringar -355 -426
Årets resultat 446 855
Balansräkning (enligt IFRS, MDKK) 20/12/31 19/12/31
Öresundsbron samt övriga materiella anläggningstillgångar 14 663 14 867
Finansiell nettoskuld -11 520 -12 191
Rörelsekapital -56 -35
Summa eget kapital 3 087 2 641
Avstämning av eget kapital enligt IFRS respektive K3:
Omräkning till säkringsredovisning 1 864 1 549
Summa eget kapital enligt K3 4 951 4 190
Nyckeltal 2020 2019
Omsättning, förändring % -24 3
Genomsnittlig finansieringskostnad, %:
beräknad till marknadsvärde 4,0 4,5
beräknad till upplupet anskaffningsvärde 1,2 1,6
Räntebärande nettoskuld, MDKK:
värderad till marknadsvärde 11 659 12 280
värderad till upplupet anskaffningsvärde 9 795 10 732
Antal anställda 135 142
Antal vägfordon per dygn 12 537 20 423
20/12/31 19/12/31
Ägd andel, % 50 50

Anskaffningsvärdet uppgår nominellt till 25 MDKK eller 23 MSEK. Värdet omräknades till en fast växelkurs som fastställdes 1992.

Övriga upplysningar

Org nr: 946001–3387. Säte i Malmö och Köpenhamn. A/S Øresund, dotterbolag till Sund & Bælt Holding A/S, äger 50 procent av andelarna.