Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2019 8 2 986 996
Återbetalning aktieägartillskott -325 -325
Omräkningsdifferens 17 17
Årets resultat 653 653
Utgående balans per 31 december 2019 15 8 2 1 331 1 341
Ingående balans per 1 januari 2020 8 2 1 331 1 341
Återbetalning aktieägartillskott -653 -653
Omräkningsdifferens -122 -122
Årets resultat 340 340
Utgående balans per 31 december 2020 15 8 2 896 906

Aktier

Aktiekapitalet består av 8 000 aktier med kvotvärde 1 000 SEK. Alla aktier har lika röstvärde.

Övrigt tillskjutet kapital

Av svenska staten tillskjutna villkorade aktieägartillskott återstår 88 MSEK per 2020-12-31, vilka beräknas kunna regleras under 2021 genom vinstutdelning.