Års- och HÅLLBARHETSREDOVISNING

2020

Vd har ordet

Trots allt ett positivt resultat

Läs mer

Året i korthet

Nettoomsättningen minskade med 2 MSEK, 10 (12) MSEK.

Rörelseresultatet blev blev 1 MSEK lägre, –61 (–60) MSEK.

Resultatet från andelen i Öresundsbrokonsortiet minskade, 536 (926) MSEK.

Resultatet från övriga finansiella poster blev 8 MSEK sämre, –42 (–34) MSEK.

Årets resultat minskade med 313 MSEK, från 653 MSEK till 340 MSEK. 

Resultat per aktie, 42 555 (81 671) SEK, (inga utspädningseffekter finns).

Tjugo år av möten

Visionen och drömmen om en fast förbindelse över Öresund förverkligades för 20 år sedan då Öresundsförbindelsen invigdes. Människor från två länder kunde nu mötas, träffas, umgås och arbeta på ett enkelt sätt. Det senaste av de tjugo åren, 2020, blev dock ett hack i den positiva kurvan av gränslösa utbyten. Samtidigt har det året påmint oss om vilket stort behov vi har av mänskliga och sociala kontakter. Men, den fysiska förbindelsen står stolt där den står och väntar på en återgång till det normala och ytterligare tjugo år av mänskliga möten. Här kan du läsa mer om förbindelsens planering, arbetet fram till öppnandet sommaren 2000 och de första 20 åren.

LÄS MER