Not 4 Osäkerhet i uppskattningar

Värdering av tillgångar och skulder innehåller såväl antaganden om framtiden som uppskattningar och bedömningar. Förändringar i omvärlden kan innebära att antagandena eller uppskattningarna måste omprövas, vilket väsentligt kan komma att påverka framtida resultat. Räntabilitetsberäkningar utförs av Öresundsbrokonsortiet.

Räntabilitet

Väsentliga osäkerhetsfaktorer är trafikutveckling, realränta, inflation och reinvesteringsbehov. I de långsiktiga räntabilitetsberäkningarna används sedan år 2014 en realränta på 3 procent. Känslighetsberäkningar görs med lägre respektive högre realräntor.

Öresundsbrokonsortiets ägare fastställde under 2018 en ny utdelningspolicy. Innebörden i policyn är att ägarbolagens skulder ska återbetalas först. Öresundsbrokonsortiets skuld beräknas därmed att vara återbetald 2050. En väsentlig skillnad jämfört med de hittills förväntade 33 åren räknat från invigningen år 2000.

Svedab är beroende av Öresundsbrokonsortiets avkastningsförmåga. Under 2018 lyfte Svedab och A/S Øresund för första gången ett ägaruttag. Svedab återbetalade del av sina lån med den överskottslikviditet som uppkom. Uttag gjordes varken under 2019 eller 2020. Ägarna avvaktar utgången av statsstödsfrågan då uttag förutsätter att nya lån tas upp av Öresundsbrokonsortiet. Aktuella prognoser visar att Svedabs lån kan vara återbetalda före 2030.

Vid ställningstagande till eventuella nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar, görs antaganden om reinvesteringar, driftskostnader, framtida trafiktillväxt, diskonteringsränta och inflation.

Värdering av finansiella instrument i Öresundsbrokonsortiet

Värderingen av finansiella instrument till verkligt värde i Öresundsbrokonsortiet sker med hjälp av uppskattningar av framtida inflation, diskonteringsränta samt volatilitet i referensräntor och valutor och påverkar Svedabs resultat som en förändring i storleken på Svedabs resultatandel respektive kapitalandel.