Not 7 Operationella leasingavtal

2020 2019
Hyror och leasingavgifter 1,3 2,3
Framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägbara operationella leasingavtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande:
1,0 0,5 1,1
1-5 år 0,8 1,2
> 5 år 0 0
Summa 1,3 2,3

Övriga åtaganden

Svedab har ingått drift- och underhållsavtal som gäller dels till 31 december 2030 med ett årligt belopp på 9,5 MSEK, dels till 30 juni 2050 med ett årligt belopp 0,7 MSEK. Därutöver finns driftavtal som löper tills vidare med en beräknad årlig kostnad på 4 MSEK.