Not 15 Finansiell nettoskuld m m

Finansiell nettoskuld

20/12/31 19/12/31
Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde
Finansiella anläggningstillgångar -882 -882 -1 524 -1 524
Likvida medel -59 -59 -41 -41
Skulder till kreditinstitut 5 237 5 531 5 045 5 362
Periodisering räntor 25 25 24 24
Summa 4 321 4 615 3 504 3 821
Räntebärande nettoskuld 20/12/31 19/12/31
Värderad till upplupet anskaffningsvärde 4 308 3 496

Räntefördelning

Räntefördelning beräknas på upp­låning inklusive upplupen ränta och likvida medel och framgår av nedanstående tabell:

2020 2019
Rörlig ränta, % 38 26
Fast ränta, % 62 74

Duration

2020 2019
Totala skuldportföljen, år 2,6 2,7

Räntebindningstid, förfallotider och räntebetalningar

Räntebindningstiden avser perioden fram till förfallo­tidpunkt eller tidpunkten för nästa räntejustering, om denna tidpunkt infaller tidigare. Med rörligt förräntad skuld menas sådan skuld som antingen har en förfallotidpunkt eller en ränte­justering som infaller under det kommande året. Skillnaden mellan nettoskuldens nominella värde respektive verkliga värde, avspeglar skillnaden mellan den kontraktsenliga förpliktelsen vid förfall och skuldens verkliga värde på balansdagen. Svedabs fordran på svenska staten avseende aktieägartillskott klassificeras som ett finansiellt instrument. Det är sannolikt att bolaget inte kommer att erhålla några faktiska betalningar. Tillskotten kommer att återbetalas genom utdelning. Instrumentet har på grund av sin speciella karaktär exkluderats från beräkningen av räntebindningstider och förfallotider för nettoskulden. Räntebindningstider motsvarar förfallotider och framgår av nedanstående tabeller.

Nettoskuld
20/12/31 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nom värde Verkligt värde
Likvida medel -56 -56 -56
Upplåning 1 951 250 370 355 355 1 959 5 240 5 531
Summa 1 895 250 370 355 355 1 959 5 184 5 475

Totala värdet för lån med löptid > 10 år uppgår till 900 MSEK.

Nettoskuld
19/12/31 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nom värde Verkligt värde
Likvida medel -41 -41 -41
Upplåning 1 356 860 250 370 305 1 910 5 051 5 362
Summa 1 315 860 250 370 305 1 910 5 010 5 321

Totala värdet för lån med löptid > 10 år uppgår till 900 MSEK.

Räntebetalningar

Räntebetalningar har beräknats enligt avtalade villkor för de fast förräntade lånen och enligt den implicita forwardräntan för den rörligt förräntade nettoskulden. Räntebetalningarna är fördelade på den aktuella nettoskulden och det ingår varken refinansiering av nettoskulden eller likviditetspåverkan från driften. Beloppen redovisas till nominella värden och motsvarar således den kontraktsenliga förpliktelsen vid förfall.

20/12/31 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nettoskuld
Skuld, netto 50 50 34 30 28 133 325