Balansräkning

MSEK Not 20/12/31 19/12/31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Svenska landanslutningar 9 1 974 2 023
Övriga materiella anläggningstillgångar 9 0 0
Materiella anläggningstillgångar 1 974 2 023
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 2,10,11 3 340 2 926
Fordran på ägare avseende villkorat aktieägartillskott 14 882 1 524
Finansiella anläggningstillgångar 4 222 4 450
Summa anläggningstillgångar 6 196 6 473
Omsättningstillgångar
Fordringar på Öresundsbrokonsortiet 2 2
Övriga fordringar 2 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 13
Summa omsättningstillgångar 14 17
Kassa och bank 15 59 41
Summa tillgångar 6 269 6 531
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 8 8
Reservfond 2 2
Summa bundet eget kapital 10 10
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 556 678
Årets resultat 340 653
Summa fritt eget kapital 896 1 331
Summa eget kapital 906 1 341
Långfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 15 4 380 4 780
Summa långfristiga skulder 4 380 4 780
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga skulder 15 860 265
Leverantörsskulder 4 4
Aktuella skatteskulder 2,13 89 114
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 30 27
Summa kortfristiga skulder 983 410
Summa eget kapital och skulder 6 269 6 531