Social hållbarhet

Svedab och hållbara relationer

Svedab vill på alla sätt verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Viktiga byggstenar är att vi i alla uppdrag och situationer följer tillämpliga lagar och regler samt uppträder omdömesgillt, ärligt och rättvist. God affärsetik berör både Svedabs egen organisation och bolagets omgivning, och inkluderar även riskhantering, anti-korruption samt krav på leverantörer och andra affärspartners.

Andel upphandlade leverantörer som genomlysts på miljömässiga och sociala grunder: 50 procent

Svedab har under 2020 gjort två upphandling som resulterat i två ny leverantör. En av upphandlingarna avsåg revisionsuppdrag och inbjudna anbudsgivare bedömdes inför upphandlingen redan uppfylla miljömässiga och sociala krav enligt GRI, varför någon särskild genomlysning inte har gjorts. Den andra upphandlingen avsåg IT-tjänster och det konstaterades att leverantören uppfyllde kraven på goda verksamhetsmetoder genom ISO-certifiering.

Resultatindikator GRI 416-A

Säkerhetsarbetet är en ständig process

En trafiksäker anläggning är en högst prioriterad fråga

Olyckor i samband med privat resande såväl som i tjänsten, yrkesmässiga transporter och underhållsarbete av landanslutningarna kan i värsta fall leda till personskador och dödsfall liksom orsaka allvarliga skador på Svedabs anläggning. Trafiksäkerhet är därför en viktig och prioriterad fråga.

Målsättningen för det trafiksäkerhetsarbete som bedrivs idag, är den nollvision som fastslagits i ett riksdagsbeslut. Anläggningen ska också vara en säker arbetsplats för alla som utför någon form av arbete på och/eller vid anläggningen och för kringboende och särskilt barn.

Insatser för säkerhet på och kring anläggningen

Säkerhetsarbetet på och runtomkring vår anläggning är under ständig utveckling. Grundläggande är att det är förbjudet att gå eller vistas på Svedabs motorväg och järnväg för obehöriga då risken att komma till skada är stor för den som olovligen eller utan tillstånd befinner sig på Svedabs anläggningar. Det handlar också om att med god planering säkerställa att de nya områden som växer fram i och runt Malmö utformas på ett sätt som gör att obehöriga, vuxna som barn, inte lockas till Svedabs motor- och järnväg.

Svedabs säkerhetsarbete ur ett barnperspektiv

Utifrån den uttalade nollvisionen är även Svedabs arbete för barns säkerhet på och kring våra anläggningar prioriterat. Utgångspunkten för Svedabs arbete är FN:s barnkonvention och innebär att det alltid ska finnas en analys ur ett barnperspektiv när grannfastigheter till väg- och järnvägsområden planeras och utformas och när Svedabs anläggning moderniseras och utvecklas. Till exempel genom att förlägga lekparker och ytor som stimulerar till lek på ett sådant sätt att de inte lockar till vägens eller järnvägens område.

Svedabs arbete handlar också om att värna barns rättigheter ur ett bredare perspektiv och därför gjordes under 2018 ett arbete där frågor som rör barns säkerhet särskilt studerades. Resultatet finns nu upptaget i vårt drift- och underhållsprogram som ett särskilt område, och arbetet fortgår nu med att belysa säkerheten ur ett barnperspektiv vid projekteringsarbete liksom i de plansamråd vi deltar i.

Bakgrund

Under 2017 påbörjades ett arbete med att belysa barns säkerhet och tillgänglighet till Svedabs anläggningar. Utgångspunkten var FN:s barnkonvention och därvid:

  • skapa bästa möjliga förutsättningar för barns rörelsefrihet och säkerhet;
  • skapa en användbar miljö för barn;
  • undanröja hinder för barn att använda transportsystemet;
  • tillse att tillgängligheten till viktiga målpunkter för barn beaktas tidigt i den fysiska planeringen samt vid projektering, byggande, drift och underhåll;
  • stimulera andra aktörer att ta hänsyn till barns behov av tillgänglighet, säkerhet och god miljö; och
  • samråda med barn eller de som företräder barn.

Så säkra är Svedabs landanslutningar

Grundläggande för att nå vår målsättning är att samtliga säkerhetsföreskrifter iakttas och aldrig åsidosätts. Säkerhetsarbetet handlar också om kontinuerligt att utbilda och repetera, inte minst för att minimera riskerna med den mänskliga faktorn. Ytterligare en viktig bit i säkerhetsarbetet är utformningen av själva infrastrukturen. Yttre Ringvägen är en modern, bred och fyrfilig motorväg utformad med flacka slänter för att minska skaderisken vid en avkörning. Öresundsbanan är en dubbelspårig järnväg, belägen mitt emellan Yttre Ringvägens båda motorvägshalvor. Uppbyggda vallar mellan järnväg och motorväg ska minimera risken för krock mellan tåg och vägtrafik. Kontinentalbanan genom Malmö är också en dubbelspårig järnväg och fick vid senaste ombyggnaden ny räls och nya slipers för att minska risken för urspårning.

Svedab följer händelseutvecklingen

I första hand är det Trafikverket genom driftsavtalen som är skyldigt att upprätthålla system för olycksrapportering och genomföra de analyser som ska leda till att säkerheten förbättras. Svedab följer Trafikverkets rapportering.

Incidenter med vilt

Under senare år har vi noterat att antalet incidenter där vilt tar sig in på vår motorväg och betalstationen har ökat. Incidenter av allvarligt slag har dock ännu inte inträffat. En projektgrupp tillsattes 2016 för att utreda huruvida viltstängsel skulle kunna vara ett alternativ. Gruppen beslutade att avvakta med viltstängsel och som första åtgärd valde man att bredda den växtfria zonen närmast vägen. Åtgärden vidtogs 2018 och Öresundsbrokonsortiet har rapporterat en minskning av både antalet tillbud och av kunder rapporterade incidenter.

Förebygga felkörningar

Svedab har analyserat och tagit fram förslag till hur antalet felkörningar från den svenska sidan i riktning mot betalstationen vid Lernacken kan minskas. Vårt förslag innebär förstärkt skyltning på sträckan mellan trafikplats Vintrie och betalstationen, som tydligare ska uppmärksamma bilisterna på vilken som är den sista avfarten mot Malmös lokala gatunät. Det finns även andra förslag och något beslut har inte fattats under 2020.

Olyckor på Svedabs anläggning - Järnväg
Olyckor på Svedabs anläggning - Väg