Indirekt ekonomisk hållbarhet

Svedab och hållbar regionutveckling

Svedab ska tillsammans med sin danska motsvarighet, A/S Øresund, vara en garant för en säker och tillgänglig förbindelse mellan Sverige och Danmark.

A/S Øresunds anläggningar

1. 10 km järnväg med anslutning till Köpenhamns centralstation och godsbangården i Vigerslev.

2. 10 km kombinerad motorväg och järnväg.

Öresundsbrokonsortiets anläggningar

3. En 4 km lång sänktunnel mellan Pepparholm och en konstgjord halvö vid Kastrup i Danmark.

4. Den 4 km långa konstgjorda ön Pepparholm, som binder samman bron och tunneln.

5. Högbrodelen är en snedkabelbro för både motorväg och järnväg. En 8 km lång bro mellan Lernacken Malmö och Pepparholm.

Högsta punkterna är pylonernas toppar: 200 meter.

Svedabs anläggningar*

6. Lernacken–Fosieby: motorväg 8 km och järnväg 10 km. Anläggningen ägs och förvaltas av Svedab. Löpande drift och underhåll utförs av Trafikverket.

7. Fosieby-Stockholmsvägen: järnväg 6 km. Anläggningen ägs som lös egendom i Trafikverkets anläggning och förvaltas av Trafikverket.

8. Malmö C–Sege å: järnväg 4 km. Anläggningen ägs som lös egendom i Trafikverkets anläggning och förvaltas av Trafikverket.

*Svedab äger och förvaltar inte betalstationen vid Öresundsbron och järnvägsstationerna längs anläggningarna.

Svedab byggde de svenska landanslutningarna till Öresundsbron. Svedab svarar för drift och underhåll på Öresundsbanan och Trafikverket på Kontinentalbanan och bangårdarna. Järnvägen upplåts till Trafikverket mot en årlig ersättning.

Svedab har även i samarbetsprojekt med Trafikverket och Malmö stad byggt trafikplatsen Naffentorp som invigdes i oktober 2012. Det gjordes mot bakgrund av att utbyggnaden av Hyllie och Svågertorps handelsplatser samt IKEA:s etablering i området skapade ett behov av en ny trafikplats vid Yttre Ringvägen.

Svedabs investeringar i infrastruktur

Anskaffningsvärdet för de svenska landanslutningar till Öresundsbron och upprustning av befintlig infrastruktur uppgick vid invigningen till 2 991 mkr. Ytterligare investeringar har gjorts med 2 mkr, varav 1 mkr i en solcellsanläggning i samarbete med Öresundsbrokonsortiet. Se även balansräkningen med tillhörande tilläggsupplysning.

Strategiska initiativ som bidrar till utvecklingen

Investeringen och politiska beslut är självklara drivkrafter med stor påverkan för hur regionen utvecklas som helhet. Det gäller allt från interregionala samarbeten och beslut om infrastrukturinvesteringar till harmonisering av regler för arbetskraft som pendlar mellan de båda länderna. Svedab ska bidra till samspelet i regionen genom att:

  • erbjuda hög tillgänglighet till anläggningen
  • utveckla anläggningen utifrån kollektivtrafikens, spårtrafikens och vägtrafikens behov
  • utveckla och anpassa anläggningen efter omgivande markägares behov med exempelvis stationer/trafikplatser/ kapacitetsförstärkningar
  • erbjuda Malmö stad en god markanvändning.

Avbrott på Svedabs anläggning 2020

Svedabs järnväg och motorväg var, liksom föregående år, öppen för trafik under hela året.

Ny pendel för ökad tillgänglighet och rörlighet

Genom ett aktivt samhällsengagemang vill Svedab på alla sätt verka för en ökad tillväxt i regionen. Samarbetet som Svedab 2010 inledde med Trafikverket och Malmö stad om att få ett ändrat tillstånd för Kontinentalbanan genom Malmö kom slutligen i mål under 2018. Banan är nu också tillåten för persontrafik och den s.k. Malmöpendeln kunde börja trafikera banan i december 2018.

Att knyta samman Malmös stadsdelar med hjälp av en ringlinje via Kontinentalbanan genom Malmö, Öresundsbanan och Citytunneln ger en rad fördelar i form av ökad tillgänglighet till den regionala kollektivtrafiken och därmed ökad möjlighet till rörlighet för de boende. Dessutom bidrar Malmöpendeln till stadsutvecklingen genom att oexploaterad mark i närhet av stationslägena längs Kontinentalbanan blir mer attraktiv för nybyggnationer av till exempel bostäder.

Förutom den helt nybyggda tågstationen Rosengård har två befintliga stationer, Östervärn och Persborg, rustats upp inför att Malmöpendeln togs i drift. Tågen som går en gång i halvtimmen i vardera riktning under vardagarna gör stopp vid Malmö Central, Östervärn, Rosengård, Persborg, Svågertorp, Hyllie och Triangeln.

Resultatindikator GRI 203-2

Väsentligt bidrag till samhällsnyttan

Öresundsbron utgör en viktig länk i ett internationellt infrastruktursystem och binder samman Öresundsregionen. Öresundsregionen har vuxit med över 300 000 invånare på 10 år, och det bor nu närmare 4,1 miljoner personer i regionen. I Greater Copenhagen-samarbetet ingår även Region Halland, en region med en stark befolkningstillväxt, och i samarbetsregionerna bor totalt 4,4 miljoner invånare.

Coronapandemin satte stopp för regional tillväxt under 2020. Gränshinderrådet, ett politiskt tillsatt organ som skapats i syfte att befrämja den fria rörligheten inom Norden för enskilda personer och för företag, rapporterade i slutet av året att coronapandemin bidragit till att 41 hinder uppstått, varav 22 hittills hade lösts.

Att Öresundsbron under sina första 20 år totalt sett har varit en samhällsekonomiskt lönsam investering stöds av en rapport som Öresundskomiteen presenterade 2014, ”Broeffekter och möjligheter i Öresundsregionen”. Den visade att de samhällsekonomiska vinster som Öresundsbron beräknas ha bidragit med under åren fram till 2013 uppgår till 78 miljarder SEK och till 6,5 miljarder SEK för 2013.

Källa: Öresundsinstituttet

Trafikutveckling: vägtrafik per dygn
Tågtrafik - totala antalet passagerartåg respektive godståg per år

Trafiken i framtiden

Öresundsbron ingår i godskorridoren Scandinavian-Mediterranean Corridor, där bland annat sträckningen Stockholm-Palermo ingår. När Fehmarn Bält-tunneln står färdig i slutet av 2020-talet kommer den internationella järnvägstrafiken från Skandinavien att löpa smidigare. Något som även kommer att främja svenskt näringsliv.

Trafikprognos - vägfordon på Öresundsbron

Svedabs bidrag till utveckling

Svedab ska bidra till att samspelet i regionen underlättas. Under åren har därför Svedab medverkat i en rad initiativ som alla syftar till att utveckla, anpassa och tillgängliggöra anläggningen i takt med att nya behov uppstår.

År Initiativtagare Aktivitet
2020 Svedab Utvidgar fördröjningsmagasin för att bättre kunna omhänderta eventuella framtida skyfall.
2020 Trafikverket Uppförande av nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan genom Malmö. Trafiken reduceras under byggtiden.
2020 Svedab Prövotidsredovisning avseende grundvattenanläggning färdigställs och inlämnas till mark- & miljödomstolen.
2019 Trafikverket Upphandling av uppförande av nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan genom Malmö för att förbättra miljön för de boende.
2019 Svedab Prövotidsredovisning enligt miljödom för grundvattenanläggning vid trafikplats Naffentorp påbörjas för att kontrollera om det finns skador på allmän och privat egendom.
2018 Svedab/Trafikverket Erhåller bygglov för nya bullerskärmar.
2018 Svedab Mark- och miljööverdomstolen tillåter persontågstrafik på Kontinentalbanan genom Malmö.