Not 13 Inkomstskatt

Inkomstskattens fördelning mellan underskott och temporära skillnader framgår nedan. Ytterligare information finns i not 2, rubrik Inkomstskatter, samt not 4.

2020 2019
Inkomstskatt fördelar sig enligt följande
Aktuell skatt -93 -179
Summa inkomstskatt -93 -179
Skillnad mellan redovisad skatt och skatt enligt gällande skattesats, 21,4 %
Redovisat resultat före skatt 433 833
Skatt enligt gällande skattesats -93 -178
Nedskrivning hänförlig till sänkt bolagsskatt 0 -1
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen -93 -179