Kassaflödesanalys

MSEK Not 2020 2019
Den löpande verksamheten 2
Årets resultat före skatt 433 832
Justeringar för:
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 50 50
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet -536 -926
Finansiella intäkter -11 -17
Finansiella kostnader 53 51
Betald inkomstskatt -116 0
Förändring i rörelsekapital 4 -3
Kassaflöde från den löpande verksamheten -123 -13
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 454 570
Amortering av lån -265 -500
Betald ränta -48 -59
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 141 11
Årets kassaflöde 18 -2
Likvida medel vid årets början 41 43
Likvida medel vid årets slut 59 41