Not 8 Medelantalet anställda och ersättning till anställda och styrelse

Medelantalet anställda

2020 2019
Antalet anställda Varav män Antalet anställda Varav män
Sverige 3 67% 3 67%

Ersättning till anställda, vd och styrelse

Rörliga eller aktierelaterade ersättningar har inte utgått. Antalet personer i gruppen styrelse och vd avser förhållandet på balansdagen.

MSEK 2020 2019
Löner och andra ersättningar 3,3 3,4
Sociala kostnader 2,2 2,1
(varav pensionskostnader) 0,9 0,8

Ersättning till styrelse och vd

TSEK 2020 2019
Bo Lundgren, styrelsens ordförande 0 45
Lars Erik Fredriksson 0 0
Malin Sundvall 0 23
Ulrika Hallengren, i styrelsen fr o m maj 2020 0 0
Kerstin Hessius, i styrelsen t o m april 2020 0 23
Jan Olson, i styrelsen t o m april 2019 0 23
Verkställande direktör 1 2 240 2 183
Summa 2 240 2 297
1 varav
övriga förmåner 33 30
pensionskostnader 441 431
474 461
Antal personer (varav män %) 5 (60) 5 (60)

Pensionsförsäkringar hos Alecta

För upplysningar om pensionsförpliktelser hänvisas till not 2.

TSEK 2020 2019
Inbetalda avgifter 224 206