En bro som levererar

Den 16 juni inträffade en milstolpe i Öresundsbrons 17-åriga historia då den 100 miljonte bilen passerade över bron. Totalt under 2017 trafikerades bron av totalt 7,5 miljoner vägfordon. Minst lika många fordon trafikerade också Svedabs motorväg. Den tidigare rekordsiffran från 2016 var på 7,4 miljoner fordon. En ny toppnotering för antal fordon som passerar över bron under ett enda dygn inträffade den 22 juli då ett trafikflöde på 32 tusen fordon uppmättes. Under julimånad slogs också rekord med totalt 847 tusen fordon som passerade över bron under en månad. Framförallt var det fritidsresandet mellan länderna som mest bidrog till ökningen.

Hög efterfrågan ger starkt finansiellt resultat

Vi kan konstatera att efterfrågan på att nyttja Öresundsbron är fortsatt hög. De ökade vägintäkterna bidrog till ett starkt resultat i Öresundsbrokonsortiet och resultatet för Svedabs ägarandel blev 711 (735) miljoner kronor.

Allt pekar mot att såväl Svedabs som Öresundsbrokonsortiets lån kommer kunna vara återbetalda långt tidigare än år 2040.

Årets goda ekonomiska resultat är även i år till stor del drivet av ett antal för Svedab gynnsamma omvärldsfaktorer. Det handlar främst om låga räntenivåer och en stark ekonomi på båda sidor sundet, vilket främjar handel och människors benägenhet att resa mellan länderna.

Bidra till stadsutvecklingen genom att hela anläggningen nyttjas

I Svedabs uppdrag ligger att bedriva ett aktivt delägarskap i Öresundsbrokonsortiet på ett sätt som säkrar en sund affärsmässig utveckling av bron och säkerställer ett positivt kassaflöde. Vi vill också verka för att hela vår anläggning används på ett sätt som gynnar Malmö och Öresundsregionen i stort.

Det tillstånd som Svedab tillsammans med Trafikverket sökt och fått för persontrafik på Kontinentalbanan genom Malmö, ser vi som ett steg i denna riktning. Att leda delar av tågtrafiken genom stadens östra delar tillsammans med en etablering av nya stationer, ger de boende en ökad tillgänglighet till den regionala kollektivtrafiken med möjlighet till en väsentligt ökad rörlighet. Närheten till goda kommunikationer gör också oexploaterad mark i närhet av stationslägena attraktiv för exempelvis byggen av nya bostäder, vilket i sin tur bidrar till stadsutvecklingen.

Viktig insikt som ställer krav på ett ansvarsfullt agerande

Öresundsbrokonsortiet är en dominerande aktör i regionen med en marknadsandel på mer än 80 procent av trafiken över Öresund.

Det är viktigt att verksamheten bedrivs på ett sätt som gör att dynamiken i regionen inte hämmas. Vår utgångspunkt tar vi i EU-kommissionens uttalande från 2014 om att den statliga finansieringen av såväl landanslutningar som den statligt garanterade upplåningen i Öresundsbrokonsortiet sker i linje med EU:s bestämmelser. Kommissionen slår vidare fast att statsgarantierna inte är att betrakta som statsstöd eftersom Öresundsbron är en investering till gagn för samhället som helhet och främjar den regionala integrationen mellan länderna, utan att snedvrida konkurrensen.

Nytt initiativ som bidrar till en hållbar utveckling

Utvecklingen av verksamheten i enlighet med våra ambitioner inom hållbarhetsområdet fortsätter. Den genomlysning av verksamheten som gjordes 2015 med hjälp av GRI:s ramverk bedömer vi som fortsatt relevant. Utvecklingen inom de åtta områden som identifierades som de mest väsentliga återfinns i Svedabs hållbarhetsredovisning 2017.

Under året har ett nytt policydokument för skatt formulerats där bolagets överväganden och ställningstaganden i skattefrågor tydliggörs.

Ambitionen att fortsätta utvecklingen av en hållbar anläggning speglas också i den solcellsanläggning som byggs i anslutning till betalstationerna vid Lernacken. Satsningen med en solcellsanläggning görs i samverkan med Öresundsbrokonsortiet. Målsättningen är att Svedabs andel av solenergiproduktionen ska uppgå till 80 procent av bolagets genomsnittliga årsförbrukning. På längre sikt är ambitionen att produktionen av el framställt av solens strålar ytterligare ska öka till samma nivå som bolagets egna förbrukning.

Fortsatt utrymme för tillväxt

Öresundsbroförbindelsen är en motor för Öresundsregionens utveckling. Bron har en hög kapacitet och kan rymma både fler fordon och fler tåg per dygn. Att åter öppna upp för persontågtrafik längs med Kontinentalbanan genom Malmö, kommer kunna bidra ytterligare till rörligheten och utvecklingen av Malmö som stad.

Sammantaget bidrar det till att stärka Öresundsregionen och utvecklingen för de 3,9 miljoner människor som bor, arbetar och samverkar med broförbindelsen som centralt nav.

Malmö den 22 mars 2018

 

Ulf Lundin, VD Svedab