Året i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 2 MSEK, 11 (9) MSEK och rörelseresultatet blev 7 MSEK bättre, –63 (–70) MSEK.
  • Resultat från andelen i Öresundsbrokonsortiet minskade, 711 (735) MSEK.
  • Resultatet från övriga finansiella poster blev 3 MSEK bättre, –45 (–48) MSEK.
  • Årets resultat blev 11 MSEK lägre, 470 (481) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 58 768 (60 137) SEK, (inga utspädningseffekter finns).

Översikt och nyckeltal

Svedab

MSEK om inget annan anges

Resultaträkning 2017 2016
Nettoomsättning 11 9
Rörelseresultat -63 -70
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 711 735
Årets resultat 470 481
Resultat per aktie, SEK 58 768 60 137
Balansräkning 17/12/31 16/12/31
Svenska landanslutningar 2 122 2 171
Kapitalandel Öresundsbrokonsortiet 2 108 1 344
Eget kapital 1 378 855
Räntebärande nettoskuld 3 007 2 945
Övriga nyckeltal 2017 2016
Genomsnittlig finansieringskostnad, % 1,5 1,7

Öresundsbrokonsortiet

IFRS, 100 procent samt MDKK om inget annat anges

Resultaträkning 2017 2016
Intäkter 1 928 1 866
Rörelseresultat 1 389 1 306
Finansnetto 79 -497
(varav värdeförändringar) (398) (-211)
Årets resultat 1468 809
Balansräkning 17/12/31 16/12/31
Öresundsbron 15 226 15 463
Räntebärande nettoskuld, beräknad till upplupet anskaffningsvärde 12 144 13 391
Övriga nyckeltal 2017 2016
Omsättningstillväxt, % 3 4
Genomsnittlig finansieringskostnad, beräknad till upplupet anskaffningsvärde, % 2,5 2,0
Vägfordon per dygn 20 631 20 284