Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Svenska landanslutningar Övringa materiella anläggningstillgångar
17/12/31 16/12/31 17/12/31 16/12/31
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 2 992,4 2 992,4 1,1 0,9
Investering 1,1 0,0 0,0 0,3
Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 -0,1
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 993,5 2 992,4 1,1 1,1
Ingående ackumulerade avskrivningar -822,0 -771,8 -0,8 -0,8
Årets avskrivningar -49,4 -50,2 -0,1 -0,1
Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,1
Utgående ackumulerade avskrivningar -871,4 -822,0 -0,9 -0,8
Utgående planenligt restvärde 2 122,1 2 170,4 0,2 0,3

Landanslutningarna saknar taxeringsvärden då de utgör kommunikationsanläggningar.