Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2016 8 2 326 336
Omräkningsdifferens 38 38
Årets resultat 481 481
Utgående balans per 31 december 2016 15 8 2 845 855
Ingående balans per 1 januari 2017 8 2 845 855
Omräkningsdifferens 53 53
Årets resultat 470 470
Utgående balans per 31 december 2017 15 8 2 1 368 1 378

Aktier

Aktiekapitalet består av 8 000 aktier med kvotvärde 1 000 SEK. Alla aktier har lika röstvärde.

Övrigt tillskjutet kapital

Svenska staten har i form av reverser till Svedab tillskjutet villkorade aktieägartillskott på sammanlagt 1 859 MSEK. Den därigenom uppkomna fordran på staten beräknas vara reglerad senast år 2022, genom att tillskotten återbetalas i form av vinstutdelning.