Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17/12/31 16/12/31
Upplupna räntekostnader 47 51
Övriga upplupna kostnader 6 3
Summa 53 54