Resultaträkning

MSEK Not 2017 2016
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 5 11 9
Summa rörelsens intäkter 11 9
Rörelsens kostnader
Övriga rörelsekostnader 6,7 -19 -24
Ersättning till anställda 8 -5 -5
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2,9 -50 -50
Summa rörelsens kostnader -74 -79
Rörelseresultat -63 -70
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 10,11 711 735
Ränteintäkter från fordringar som är
anläggningstillgångar 12 38 41
Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -83 -89
Summa resultat från finansiella investeringar 666 687
Resultat före skatt 603 617
Skatt på årets resultat 13 -133 -136
Årets resultat 470 481