Not 13 Inkomstskatt

Inkomstskattens fördelning mellan underskott och temporära skillnader framgår nedan. Ytterligare information finns i not 2, rubrik Inkomstskatter, samt not 4.

2017 2016
Inkomstskatt fördelar sig enligt följande
Uppskjuten skatt avseende årets underskottsavdrag -133 -136
Summa inkomstskatt -133 -136
Skillnad mellan redovisad skatt och skatt enligt gällande skattesats, 22 %
Redovisat resultat före skatt 603 617
Skatt enligt gällande skattesats -133 -136
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen -133 -136
Uppskjuten skattefordran, fördelning
Skattemässigt underskottsavdrag 159 292
Summa uppskjutna skattefordringar 159 292