Not 7 Operationella leasingavtal

2017 2016
Hyror och leasingavgifter 2,0 1,6
Framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägbara operationella leasingavtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande:
0-1 år 1,1 0,7
1-5 år 0,9 0,9
> 5 år 0,0 0,0
Summa 2,0 1,6

Övriga åtaganden

Svedab har ingått drift- och underhållsavtal som gäller dels till 31 december 2020 med ett totalt nettobelopp på 23 MSEK, dels till 30 juni 2050 med ett totalt nettobelopp på 21 MSEK. Därutöver finns driftavtal som löper tills vidare med en beräknad årlig kostnad på 4 MSEK.