Not 8 Medelantalet anställda och ersättning till anställda och styrelse

Medelantalet anställda

2017 2016
Antalet anställda Varav män Antalet anställda Varav män
Sverige 3 67% 3 67%

Ersättning till anställda, vd och styrelse

Rörliga eller aktierelaterade ersättningar har inte utgått. Till anställda i Regeringskansliet som är styrelseledamöter i av svenska staten ägda bolag utgår inget styrelsearvode. Antalet personer i gruppen styrelse och vd avser förhållandet på balansdagen.

MSEK 2017 2016
Löner och andra ersättningar 3,4 3,2
Sociala kostnader 2,1 2,0
(varav pensionskostnader) 0,8 0,7

Ersättning till styrelse och vd

TSEK 2017 2016
Bo Lundgren, styrelsens ordförande 132 110
Lena Erixon, styrelsens ordförande (t o m feb 2016) 0 22
Jan Olson 66 66
Kerstin Hessius 66 66
Lars Erik Fredriksson 0 0
Malin Sundvall 44 0
Verkställande direktör 1 2 065 2 008
Summa 2 373 2 272
1 varav
övriga förmåner 14 14
pensionskostnader 410 399
424 413
Antal personer (varav män %) 6 (67) 5 (80)

Pensionsförsäkringar hos Alecta

För upplysningar om pensionsförpliktelser hänvisas till not 2.

TSEK 2017 2016
Inbetalda avgifter 190 178