Not 14 Fordran på ägare avseende villkorat aktieägartillskott

Ytterligare information finns under förändringar i eget kapital.

17/12/31 16/12/31
Fordran avseende aktieägartillskott vid årets ingång 1 859 1 859
Kapitaliserad ränta 700 659
Summa räntebärande fordran 2 559 2 518
Under året tillförda aktieägartillskott 0 0
Upplupen ränta 38 41
Fordran vid årets utgång 2 597 2 559