Not 6 Ersättning till revisorerna

TSEK 2017 2016
PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdraget  233 225
Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget  50 65
Övriga tjänster  126 90
Summa 409 380