Not 6 Ersättning till revisorerna

TSEK 2017 2016
PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdraget 233 225
Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget 50 65
Övriga tjänster 126 90
Summa 409 380