Balansräkning

MSEK Not 17/12/31 16/12/31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Svenska landanslutningar 9 2 122 2 171
Övriga materiella anläggningstillgångar 9 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2 122 2 171
Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 2,10,11 2 108 1 344
Fordran på ägare avseende villkorat aktieägartillskott 14 2 597 2 559
Uppskjuten skattefordran 13 159 292
Finansiella anläggningstillgångar 4 864 4 195
Summa anläggningstillgångar 6 986 6 366
Omsättningstillgångar
Fordringar på Öresundsbrokonsortiet 2 2
Övriga fordringar 1 1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 8
Summa omsättningstillgångar 13 11
Kassa och bank 15 48 30
Summa tillgångar 7 047 6 407
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 8 8
Reservfond 2 2
Summa bundet egat kapital 10 10
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 898 364
Årets resultat 470 481
Summa fritt egat kapital 1 368 845
Summa eget kapital 1 378 855
Långfristiga skulder
Skuld till Riksgälden 15 5 122 4 818
Summa långfristiga skulder 5 122 4 818
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga skulder 15 490 675
Leverantörsskulder 4 4
Upplupna kostnader och förubetalda intäkter 16 53 55
Summa kortfristiga skulder 547 734
Summa eget kapital och skulder 7 047 6 407