En lågmäld text om buller

Egentligen är det aldrig tyst. Någonstans. Vi omges ständigt av ljud, ibland behagliga, ibland obehagliga. Ljud mäts i frekvens (Hz) som anger tonhöjden och i decibel (dB) som anger ljudnivån. Låga frekvenser är bastoner, höga är diskanttoner. Med buller som begrepp menas ljud som är oönskade eller störande. Normal samtalston ligger på cirka 60 dB, en hårt trafikerad gata på cirka 80 dB.

Svedabs motorväg respektive järnvägar orsakar ljud som kan uppfattas störande. Buller från tåg mäts normalt i området 63 Hz – 4000 Hz. Höga frekvenser i området 1500–2500 Hz kan vara s.k. ”kurvskrik” som uppstår då tågens hjul pressas utåt i en kurva.

1996 beslutade regeringen om provisoriska bullervillkor längs Kontinentalbanan genom Malmö – 50 dB maximalt buller respektive 35 dB ekvivalent buller inomhus i bostäder och skolor. Det senare avser medelvärdet av ljudnivån under ett dygn.

Mark- och miljööverdomstolens beslut 2016 om permanenta bullervillkor för Kontinentalbanan genom Malmö innebär en skärpning av villkoren till 45 dB respektive 30 dB. Svedab och Trafikverket kommer därför att utföra ytterligare bullerskyddande åtgärder för att förbättra ljudmiljön.