Nedsänkt buller

Idag är det väl känt att buller har negativa hälsoeffekter på oss människor. Dessutom är samhällskostnaderna för buller höga. Personer som bor i städer är mest utsatta för skadligt buller, med trafiken på det lokala vägnätet som främsta orsakskälla. Men även boende i mindre orter där det finns genomfartsleder är utsatta för höga bullernivåer. Vägbuller uppkommer på flera sätt. Förutom typ av vägbeläggning, fordonsslag, olika typer av däck och motorer är hastigheten förstås avgörande för bullrets nivå. Inte minst på motorvägar.

Svedabs motorväg medger höga hastigheter och därmed genereras också höga bullernivåer omedel­bart intill vägen. Svedabs motorväg är dock huvudsakligen nedsänkt i det skånska landskapet, vilket väsentligt begränsar spridningen av ljudet från motorvägen till omgivningen.

Koncessionsnämnden, som gav Svedab tillståndet att bygga motorvägen, beslutade särskilt att tre fastigheter belägna nära motorvägen skulle bullersaneras. Så gjordes också inför trafikstarten år 2000. Ett särskilt kontrollprogram följde upp effekterna av åtgärderna, varefter kontrollprogrammet avslutades. Ansvaret för att klara dagens bullernormer vid nybyggnation av bostäder längs Svedabs motorväg vilar idag helt på byggherrarna.