En tystare framtid

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat om skärpta bullervillkor längs Kontinentalbanan genom Malmö. Bullervillkoren har skärpts med 5 dB både vad gäller maximalt buller inomhus i bostäder och skolor, som får uppgå till högst 45 dB, och ekvivalent buller som får uppgå till högst 30 dB. Ekvivalent avser medelvärdet av ljudnivån under ett dygn. Domstolen fastställde även att åtgärderna ska vara genomförda senast i augusti 2021.

Svedab och Trafikverket har inlett ett samarbete för att vidta de åtgärder som krävs och konstaterar att det endast finns en framkomlig väg för att uppfylla kraven – att ersätta delar av de gamla bullerskärmarna med nya. Ett omfattande projekterings­arbete har inletts. En okulär besiktning av befintliga bullerskärmar längs banan har genomförts och en undersökning av vilka tekniska lösningar som finns att tillgå pågår. Frågan om utformningen står på tur och så småningom samråd och bygglovsansökan. Sedan kan själva byggandet av de nya skärmarna påbörjas. Detta kommer att innebära en förbättring för boende längs med banan.