Not 4 Osäkerhet i uppskattningar

Värdering av tillgångar och skulder innehåller såväl antaganden om framtiden som uppskattningar och bedömningar. Förändringar i omvärlden kan innebära att antagandena eller uppskattningarna måste omprövas, vilket väsentligt kan komma att påverka framtida resultat. Räntabilitetsberäkningar utförs av Öresundsbrokonsortiet.

Räntabilitet

Väsentliga osäkerhetsfaktorer är trafikutveckling, realränta, inflation och reinvesteringsbehov. Realräntan enligt medelscenariot uppgår till 3 procent. Känslighetsberäkningar görs även vid lägre respektive högre realräntor.

Öresundsbrokonsortiets skuld beräknas enligt medelscenariot vara återbetald år 2033, vilket förutsätter en genomsnittlig årlig trafiktillväxt på drygt 2 procent.

Svedab är beroende av Öresundsbrokonsortiets avkastningsförmåga. Svedab kan börja återbetala skulden till Riksgälden när Svedab och A/S Øresund börjar göra ägaruttag, vilket kommer att ske under 2018. I beräkningen av återbetalningstiden för Öresundsbrokonsortiets skuld tas hänsyn till uttag enligt de principiella riktlinjerna i konsortialavtalet. Svedabs lån beräknas enligt medelscenariot vara återbetalda 2028.

Vid ställningstagande till eventuella nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar, görs antaganden om reinvesteringar, driftskostnader, framtida trafiktillväxt, diskonteringsränta och inflation.

Värdering av finansiella instrument i Öresundsbrokonsortiet

Värderingen av finansiella instrument till verkligt värde i Öresundsbrokonsortiet sker med hjälp av uppskattningar av framtida inflation, diskonteringsränta samt volatilitet i referensräntor och valutor och påverkar Svedabs resultat som en förändring i storleken på Svedabs resultatandel respektive kapitalandel.

Uppskjuten skatt

Svedabs skattemässiga underskott uppgår till 721 MSEK. Underskottet utnyttjades första gången vid 2012 års taxering. Med de antaganden om trafikutveckling som gjorts, räknar Svedab med att underskottet är fullt utnyttjat senast 2019. Sannolikheten i de antaganden som gjorts bedöms vara hög, varför Svedab redovisar en uppskjuten skattefordran avseende underskottet.