Not 12 Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter från fordringar som är anläggningstillgångar

2017 2016
Ränteintäkt avseende aktieägartillskott 38 41
Summa 38 41
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader lån i Riksgälden -83 -89
Summa -83 -89