Dämpat buller

Att tågtrafik ger upphov till buller är välkänt. Det finns tre sätt att minska eller dämpa bullret från tågtrafiken. Antingen på själva ljudkällan, tågen, längs spridningsvägen eller hos den som drabbas av bullret. Tågen kan exempelvis förses med keramiska bromsar, vilka har en bullerdämpande effekt. Åtgärder längs spridningsvägen kan ske med hjälp av ljudabsorberande åtgärder, t.ex. bullerskärmar. Fastigheter intill tågtrafik som upplevs störande kan förses med ljudisolerande fönster.

När Kontinentalbanan genom Malmö byggdes om investerade Svedab i både skärmar och nya fönster för att de bullerkrav som ställdes på banan skulle uppfyllas. I själva ombyggnaden investerade vi i skarvfria spår, ersatte stålbroar med broar byggda i betong och monterade s.k. spårsmörjare för att reducera kurvskrik. Längs en sträcka på sex kilometer uppförde Svedab bullerskärmar på båda sidor om järnvägen. Skärmarnas höjd mäter två meter från rälsens överkant och är övervägande tillverkade i trä. Svedab bullersanerade 277 fastigheter och bytte ut 5 000 fönster, förstärkte fönsterbröstningar och bytte ut ett stort antal friskluftsventiler till nya med bullerdämpande egenskaper. I en del villor förstärktes ljudisoleringen i både tak och fasader.