Not 10 Resultatandel/Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper i Öresundsbrokonsortiet

Öresundsbrokonsortiets årsredovisning upprättas med tillämpning av IFRS. Fair Value Option i ”IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering”, det vill säga möjligheten att frivilligt värdera andra finansiella instrument än derivat till verkligt värde utnyttjas. Skälet är tillämpning av en portföljsyn som innebär att den finansiella risken styrs med utgångspunkt från den samlade exponeringen. Den önskade finansiella riskprofilen uppnås med hjälp av finansiella instrument. Valet av finansiella instrument skulle annars kunna ge upphov till bokföringsmässiga asymmetrier. Metoden innebär att resultatandelen väsentligt kan fluktuera då den inkluderar orealiserade värdeförändringar. Finansiella instrument i Öresundsbrokonsortiet redovisas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, vilket motsvarar instrumentets verkliga värde plus ett tillägg för eventuella transaktionskostnader. Härefter redovisas instrumenten fortlöpande till verkligt värde.

Gruppen ”Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen” klassificeras enligt IFRS 7, enligt en hierarki i tre nivåer, varav nivå två har tillämpats genomgående.

Värdering till verkligt värde följer hierarkin i IAS 39, det vill säga aktuella börskurser för noterade värdepapper eller kursen för bankcertifikat och onoterade värdepapper, baserade på kommande och kända betalningsströmmar samt diskonterade med den faktiska räntesats som gäller på balansdagen. Verkligt värde för derivat fastställs med hjälp av aktuella marknadsdata. Optionsinstrument värderas enligt etablerade metoder som exempelvis Black-Scholes formel.

Skillnaden mellan det upplupna anskaffningsvärdet och marknadsvärdet innebär en orealiserad vinst eller förlust som redovisas via resultaträkningen och därmed kommer att inkluderas i Svedabs resultatandel.

Negativt eget kapital

Det föreligger inga legala krav på att ackumulerade underskott ska täckas av ägarna.

Ägaruttag

Öresundsbrokonsortiets styrelse har föreslagit att ägarna gör ett uttag på totalt 1 070 MDKK. Under förutsättning att stämman i april godkänner förslaget, kommer Svedab vid en valutakurs på 1,29 att uppbära ett likviditetstillskott på 690 MSEK.

Kapitalandel

17/12/31 16/12/31
Redovisat värde vid årets början 1 344 571
Årets andel i Öresundsbrokonsortiets resultat 711 735
Årets omräkningsdifferens 53 38
Redovisat värde vid årets slut 2 108 1 344
Övriga upplysningar
Resultaträkning (enligt IFRS, MDKK) 2017 2016
Intäkter 1 928 1 866
Rörelsekostnader -539 -560
Rörelseresultat 1 389 1 306
Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader -319 -286
Värdeförändringar 398 -211
Årets resultat 1 468 809
Balansräkning (enligt IFRS, MDKK) 17/12/31 16/12/31
Öresundsbron samt övriga materiella anläggningstillgångar 15 277 15 463
Finansiell nettoskuld -13 815 -15 451
Rörelsekapital 57 39
Summa eget kapital 1 519 51
Avstämning av eget kapital enligt IFRS respektive K3:
Omräkning till säkringsredovisning 1 667 2 037
Summa eget kapital enligt K3 3 186 2 088
Nyckeltal 2017 2016
Omsättningstillväxt, % 3 4
Genomsnittlig finansieringskostnad, %:
beräknad till marknadsvärde -0,5 3,1
beräknad till upplupet anskaffningsvärde 2,5 2,0
Räntebärande nettoskuld, MDKK:
värderad till marknadsvärde 13 810 15 429
värderad till upplupet anskaffningsvärde 12 144 13 391
Antal anställda 157 166
Antal vägfordon per dygn 20 631 20 284
17/12/31 16/12/31
Ägd andel, % 50 50

Anskaffningsvärdet uppgår nominellt till 25 MDKK eller 23 MSEK. Värdet omräknades till en fast växelkurs som fastställdes 1992.

Övriga upplysningar

Org nr: 946001–3387. Säte i Malmö och Köpenhamn. Resterande 50 procent ägs av A/S Øresund, som i sin tur ägs av Sund & Bælt Holding A/S.