Kassaflödesanalys

MSEK Not 2017 2016
Den löpande verksamheten 2
Årets resultat före skatt 603 617
Justeringar för:
 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 50 50
 Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet -711 -735
 Finansiella intäkter -39 -41
 Finansiella kostnader 83 89
Förändring i rörelsekapital 0 -2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 -22
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 0
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 790 115
Amortering av lån -675 0
Betald ränta -82 -83
Erhållen ränta 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 33 32
Årets kassaflöde   18 10
Likvida medel vid årets början 30 20
Likvida medel vid årets slut 48 30