Årsredovisning

2017

Året i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 2 MSEK, 11 (9) MSEK och rörelseresultatet blev 7 MSEK bättre, –63 (–70) MSEK.
  • Resultat från andelen i Öresundsbrokonsortiet minskade, 711 (735) MSEK.
  • Resultatet från övriga finansiella poster blev 3 MSEK bättre, –45 (–48) MSEK.
  • Årets resultat blev 11 MSEK lägre, 470 (481) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 58 768 (60 137) SEK, (inga utspädningseffekter finns).

VD kommenterar

En bro som levererar

Den 16 juni inträffade en milstolpe i Öresundsbrons 17-åriga historia då den 100 miljonte bilen passerade över bron. Totalt under 2017 trafikerades bron av totalt 7,5 miljoner vägfordon. Minst lika många fordon trafikerade också Svedabs motorväg. Den tidigare rekordsiffran från 2016 var på 7,4 miljoner fordon. En ny toppnotering för antal fordon som passerar över bron under ett enda dygn inträffade den 22 juli då ett trafikflöde på 32 tusen fordon uppmättes. Under juli månad slogs också rekord med totalt 847 tusen fordon som passerade över bron under en månad. Framförallt var det fritidsresandet mellan länderna som mest bidrog till ökningen.

Läs mer

TEMA: BULLER

En lågmäld text om buller

Läs mer

Nedsänkt buller

Läs mer

Dämpat buller

Läs mer

En tystare framtid

Läs mer