Not 15 Finansiell nettoskuld m m

Finansiell nettoskuld

17/12/31 16/12/31
Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde
Finansiella anläggningstillgångar -2 597 -2 597 -2 559 -2 559
Likvida medel -48 -48 -30 -30
Skulder till kreditinstitut 5 612 5 906 5 493 5 916
Periodisering räntor 47 47 51 51
Summa 3 014 3 308 2 955 3 378
Räntebärande nettoskuld 17/12/31 16/12/31
Värderad till upplupet anskaffningsvärde 3 005 2 945

Räntefördelning

Räntefördelning beräknas på upp­låning inklusive upplupen ränta och likvida medel och framgår av nedanstående tabell:

2017 2016
Rörlig ränta, % 25 34
Fast ränta, % 75 66

Duration

2017 2016
Totala skuldportföljen, år 3,2 2,5

Räntebindningstid, förfallotider och räntebetalningar

Räntebindningstiden avser perioden fram till förfallo­tidpunkt eller tidpunkten för nästa räntejustering, om denna tidpunkt infaller tidigare. Med rörligt förräntad skuld menas sådan skuld som antingen har en förfallotidpunkt eller en ränte­justering som infaller under det kommande året. Skillnaden mellan nettoskuldens nominella värde respektive verkliga värde, avspeglar skillnaden mellan den kontraktsenliga förpliktelsen vid förfall och skuldens verkliga värde på balansdagen. Svedabs fordran på svenska staten avseende aktieägartillskott klassificeras som ett finansiellt instrument. Det är sannolikt att bolaget inte kommer att erhålla några faktiska betalningar, utan tillskottet kommer att kvittas mot framtida vinstmedel. Instrumentet har på grund av sin speciella karaktär exkluderats från beräkningen av räntebindningstider och förfallotider för nettoskulden. Räntebindningstider motsvarar förfallotider och framgår av nedanstående tabeller.

Nettoskuld
31/12/17 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nom värde Verkligt värde
Likvida medel -48 -48 -48
Upplåning 1 466 500 265 860 250 2 285 5 526 5 906
Summa 1 418 500 265 860 250 2 285 5 578 5 858

Totala värdet för lån med löptid > 10 år uppgår till 900 MSEK.

31/12/16 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nom värde Verkligt värde
Likvida medel -30 -30 -30
Upplåning 1 851 490 500 35 860 1 775 5 511 5 916
Summa 1 821 490 500 35 860 1 775 5 481 5 886

Totala värdet för lån med löptid > 10 år uppgår till 900 MSEK.

Räntebetalningar

Räntebetalningar har beräknats enligt avtalade villkor för de fast förräntade lånen och enligt den implicita forwardräntan för den rörligt förräntade nettoskulden. Räntebetalningarna är fördelade på den aktuella nettoskulden och det ingår varken refinansiering av nettoskulden eller likviditetspåverkan från driften. Beloppen redovisas till nominella värden och motsvarar således den kontraktsenliga förpliktelsen vid förfall.

31/12/17 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nettoskuld
Skuld, netto 77 63 50 51 35 219 495